U bent hier :  Bevolking » FAQ »De bevolkingsregisters

De bevolkingsregisters

 • print

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Wie moet de bevolkingsregisters bijhouden?

  Het bijhouden van de bevolkingsregisters valt onder de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen. De ambtenaar van de burgerlijke stand is er in het bijzonder mee belast om alles wat de bevolkingsregisters betreft, exact te laten opnemen. De registers worden voortdurend bijgehouden.

  De gemeente verzekert de volledige inzameling van alle gegevens die nodig zijn voor het opmaken van de bevolkingsregisters en zij gaat de echtheid van de hoofdverblijfplaats na, die het criterium voor de inschrijving vormt. Het actualiseren van de gegevens gebeurt op grond van de verklaringen van de personen die ingeschreven zijn of ingeschreven moeten worden, alsmede op grond van de akten van de burgerlijke stand of de vonnissen en arresten die de informatiegegevens die in de registers zijn opgenomen, kunnen beïnvloeden.

 • Moet elke gemeente een bevolkingsregister houden?

  Elke gemeente moet een bevolkingsregister houden waarin worden ingeschreven, ongeacht of zij er aanwezig dan wel tijdelijk afwezig zijn, de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten of gemachtigd zijn om gedurende meer dan 3 maanden in het Rijk te verblijven of gemachtigd zijn zich er te vestigen.

  De bevolkingsregisters worden gehouden in de vorm van individuele fiches. De gemeenten zijn vrijgesteld van het materieel houden, met name op papier, van de fiches waaruit de registers bestaan, vanaf het moment dat zij gebruik maken van informaticamiddelen die een onmiddellijke raadpleging en bijwerking van de gegevens mogelijk maken, een voldoende veiligheid waarborgen tegen elke vernietiging of beschadiging van de gegevens en een continue werking van de bevolkingsdienst mogelijk maken.

  Het register is gebaseerd op de plaats waar burgers hun hoofdverblijfplaats hebben. Dit is de plaats, waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn, of de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft.

 • Welke wetgeving ligt aan de basis van de bevolkingsregisters?

  Dat is de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten (BS: 03.09.1991), alsmede de vier koninklijke besluiten tot uitvoering hiervan van 16 juli 1992 (BS: 15.08.1992).

 • Wat is het nut van de bevolkingsregisters?

  Het nut van de bevolkingsregisters is aanzienlijk toegenomen samen met de groeiende tussenkomst van de Staat op economisch en sociaal vlak. De inschrijving in de bevolkingsregisters vormt vaak een substantieel vormelement in verschillende reglementeringen en dient fiscale, sociale en administratieve doeleinden. Het zijn inzonderheid de registers die de basis vormen bij het opstellen van de kiezerslijsten en bij de afgifte van de elektronische identiteitskaarten. Ze zijn bovendien de informatiebron geworden van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst