U bent hier :  Bevolking » Reglementering »Omzendbrieven

Omzendbrieven

 • print
 • Omzendbrief van 18 april 2024 betreffende het opsporen van erfgenamen in de bevolkingsregisters.

 • Omzendbrief van 7 juli 2023: Coördinatie en actualisering van de richtlijnen betreffende het referentieadres voor daklozen.

 • Omzendbrief van 30 mei 2023: Inschrijving in het wachtregister van de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die begunstigden zijn van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, die hun recht als grensarbeider hebben uitgeoefend.

 • Omzendbrief van 9 maart 2023: De inschrijving van de familieleden van Belgen die een functie opnemen op een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland, of van personen die op coöperatieopdracht gestuurd worden door verenigingen die erkend zijn door de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking van de FOD Buitenlandse Zaken - "Gentlemen's agreement".
  Bijlage: Attest van gezamenlijke vestiging

 • Omzendbrief van 1 maart 2023: De inschrijving van de begunstigden van tijdelijke bescherming in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

 • Omzendbrief van 30 november 2022: Inschrijving van de Oekraïense bevolking in de bevolkingsregisters onder het statuut van de tijdelijke bescherming - Herinnering aan de algemene principes.

 • Omzendbrief van 9 maart 2022: Inschrijving van de Oekraïense bevolking in de bevolkingsregisters onder het statuut van de tijdelijke bescherming.

 • Omzendbrief van 28 september 2021: Inschrijving van pleegkinderen in het gezin van de pleegouders.

 • Omzendbrief van 27 juli 2021: Huisvesting van de slachtoffers wonende in de gemeenten die getroffen werden door de overstromingen van 14 en 15 juli 2021.

 • Omzendbrief van 19 mei 2021: Opheffing van de uitzonderlijk en voorlopig versoepelde administratieve maatregelen betreffende de reglementering met betrekking tot het houden van de bevolkingsregisters en de afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belgen gedurende de gezondheidscrisis ten gevolge van het CORONAVIRUS - COVID 19.

 • Omzendbrief van 16 april 2021: Verbetering van de opvolging van de personen ingeschreven op een referentieadres en het beheer ervan in de bevolkingsregisters en in het Rijksregister - Samenwerkingsakkoord tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de POD Maatschappelijke Integratie betreffende daklozen.

 • Omzendbrief van 27 oktober 2020: Uitzonderlijk en voorlopig versoepelde administratieve maatregelen betreffende de reglementering met betrekking tot het houden van de bevolkingsregisters en de afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belgen gedurende de gezondheidscrisis ten gevolge van het CORONAVIRUS - COVID 19.

 • Omzendbrief van 27 augustus 2020: Inspecties van de bevolkingsregisters: synthese en verbeterpunten.

 • Omzendbrief van 20 mei 2020: Geleidelijke opheffing van de uitzonderlijk en voorlopig versoepelde administratieve maatregelen betreffende de reglementering met betrekking tot het houden van de bevolkingsregisters en de afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belgen gedurende de gezondheidscrisis ten gevolge van het CORONAVIRUS - COVID 19.

 • Omzendbrief van 24 maart 2020: Uitzonderlijk en voorlopig versoepelde administratieve maatregelen betreffende de reglementering met betrekking tot het houden van de bevolkingsregisters en de afgifte van elektronische identiteitskaarten van Belgen gedurende de gezondheidscrisis ten gevolge van het CORONAVIRUS - COVID 19.

 • Ministeriële omzendbrief van 21 augustus 2019: Bestrijding van domiciliefraude: personen die in een Belgische gemeente ingeschreven zijn, maar effectief in het buitenland wonen.

 • Omzendbrief van 28 maart 2019: Nieuwe versie, gecoördineerd op 31 maart 2019, van de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters.

 • Omzendbrief van 24 januari 2019 : Wet van 25/11/2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters - Voornaamste wijzigingen van de wet van 19/07/1991 betreffende de bevolkingsregisters.

 • Omzendbrief van 18 september 2018 : Inschrijving van de personen die in een mobiele woning verblijven.

 • Omzendbrief van 12 juni 2018 : Coördinatie van 1 juni 2018 van de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters.

 • Omzendbrief van 5 december 2017 : Bingo - Bevoegdheid van de Kansspelcommissie.

 • Omzendbrief van 8 mei 2017 : Coördinatie van 2 mei 2017 van de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters, de elektronische identiteitskaart van Belg (eID) en het elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID).

 • Omzendbrief van 8 mei 2017 : Koninklijk besluit van 9 maart 2017 «houdende diverse bepalingen» tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten betreffende de materies inzake de bevolkingsregisters, het Rijksregister en de identiteitskaarten.

  • Bijlage 1 : Toelichtingen bij de aanpassingen aangebracht door het koninklijk besluit van 9 maart 2017.
  • Bijlage 2 : Memento betreffende de aanpassingen aangebracht door het koninklijk besluit van 9 maart 2017.
  • Bijlage 3 : Formulier voor Aangifte een Tijdelijke Afwezigheid.
 • Toelichtingsnota bij de omzendbrief van 25 maart 2016 met betrekking tot de inschrijving van gedetineerden.

 • Omzendbrief van 25 maart 2016 : Modernisering van de dienstverlening door de FOD Justitie naar de gemeenten toe met betrekking tot de opsluiting en de vrijlating van gedetineerden.

  • Bijlage : Melding opsluiting en vrijlating van gedetineerden aan gemeenten.
 • Omzendbrief van 22 december 2015 : Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Aanpassingen van de reglementering over het houden van de bevolkingsregisters vanaf 1 januari 2016.

 • Omzendbrief van 20 november 2015 : Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Aanpassingen van de reglementering inzake het Rijksregister en Bevolking & Identiteitskaarten.

 • Omzendbrief van 28 september 2015 : Vereenvoudiging van de aanvraag tot ministeriële vrijstelling voor het bijwerken van de «papieren» bevolkingsfiches en de definitieve afschaffing van het afdrukken en het versturen van de fiches RR1 door het Rijksregister.

 • Omzendbrief dd. 27 januari 2014 : Het verstrekken van informatie uit de bevolkingsregisters voor genealogische, historische of wettenschappelijke doeleinden.

 • Omzendbrief dd. 6 januari 2014 : Het afleveren van personenlijsten aan scholen.

 • Omzendbrief van 30 augustus 2013 : Aandachtspunten voor een correcte registratie in de bevolkingsregisters, het oordeelkundig toepassen van de afvoering van ambtswege en de strijd tegen domiciliefraude.

  • Bijlage 1 : Best Practices «Het adequaat bijhouden van de bevolkingsregisters & De preventie en bestrijding van fictieve domiciliëringen».
  • Bijlage 2 : Best Practices «Procedure van afvoering van ambtswege».
 • Omzendbrief van 25 februari 2011 + nota : inschrijving van adoptiekinderen.

 • Omzendbrief van 18 februari 2011 : De afvoering van ambtswege uit het wachtregister van burgers van de Europese Unie die eerder een verklaring van inschrijving hadden aangevraagd doch waarvoor de daaropvolgende woonstcontrole een negatief resultaat heeft opgeleverd.

 • Omzendbrief van 24 juni 2010 : algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters - nieuwe gecoördineerde versie.
  Overzicht van de belangrijkste nieuwigheden en aanpassingen.

 • Omzendbrief van 27 mei 2010 : De inschrijving van adoptiekinderen.

 • Omzendbrief van 27 augustus 2008 : Tijdelijke afwezigheid – De personen waarvan de verdwijning sinds zes maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie - Aanpassing van de Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters, Deel I, nr. 96.

 • Omzendbrief van 20 augustus 2008 : De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen - Aanpassing van de Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters, Deel I, nr. 68.

 • Omzendbrief van 2 juni 2008 : Aanpassing van de Algemene Onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters naar aanleiding van de inwerkingtreding van diverse wetten inzake de Belgische nationaliteit, de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden en de transseksualiteit.

 • Omzendbrief van 13 mei 2008 : Elektronische identiteitskaarten - Diefstallen in de gemeentebesturen - Alarmsystemen.

 • Omzendbrief van 11 december 2007 : Inschrijving van personen die nooit in België verbleven hebben - Aanpassing van de Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters, Deel I, nr. 89, punten g en h).

 • Omzendbrief van 12 juli 2007 : Het bijhouden van de bevolkingsregisters en van het Rijksregister van de natuurlijke personen. - Eventuele vertragingen in de bijwerkingen van sommige belangrijke informaties. - SLA - Gebruik van de modellen 7 bis en 7 ter.

 • Omzendbrief van 10 juli 2007 : Algemene Onderrichtingen - Houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007).

 • Omzendbrief van 12 oktober 2007 : Daklozen. - Bevoegd O.C.M.W. - Referentieadres. Inschrijving en schrapping van een inschrijving.

 • Omzendbrief van 2 mei 2006 : Uitbreiding van de mogelijkheden tot het gebruik van het referentieadres voor rondtrekkende bevolkingsgroepen.

 • Omzendbrief van 20 april 2006 : Afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters + bericht aan de bevolking.

 • Omzendbrief van 15 maart 2006 : De voorlopige inschrijving in de bevolkingsregisters.

 • Omzendbrief van 25 januari 2006 : Inschrijving van inwoners met een vreemde nationaliteit in een grensgemeente.

 • Omzendbrief van 18 januari 2006 : Vreemdelingen bedoeld bij het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende de verblijfsdocumenten in België van sommige vreemdelingen.

 • Omzendbrief van 10 juni 2005 inzake het koninklijk besluit van 22 april 2005 tot wijzinging van het kononklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties en van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit vreemdelingenregister.

 • Omzendbrief van 26 mei 2004 : Aangifte van adreswijziging door de burger.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst