U bent hier :  Commissies » Hergebruik van de bestuursdocumenten »Hergebruik van bestuursdocumenten

Hergebruik van bestuursdocumenten

 • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Wat en waarom?

De wet van 7 maart 2007 realiseert de omzetting van de Europese richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie en deelt dan ook dezelfde doelstellingen. Het uitgangspunt is dat de overheid beschikt over heel wat informatie die door bedrijven kan worden gebruikt voor commercieel interessante toepassingen. Daarnaast wil de richtlijn de overheden in de EU ertoe aanzetten om de informatie waarover ze beschikken beter in kaart te brengen. Daardoor zal alle kennis die binnen de overheden aanwezig is beter kunnen worden aangeboord. Dit kan leiden tot beter beleid omdat de politiek kan steunen op goede beleidsinformatie die gemakkelijk beschikbaar is.

Hergebruik

Hergebruik is niet om het even welk gebruik, maar het gebruik van bestuursdocumenten waarover de overheden beschikken, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden andere dan het oorspronkelijke doel van het vervullen van openbare taken waarvoor de bestuursdocumenten zijn geproduceerd.

Is echter geen hergebruik de uitwisseling van bestuursdocumenten tussen openbare lichamen uitsluitend met het oog op de vervulling van hun openbare taken is geen hergebruik. Bijgevolg mogen de gegevens die een dienst inzamelt voor zijn eigen behoeften, worden overgemaakt aan een andere dienst die ze eveneens nodig heeft voor het vervullen van andere openbare taken. De uitvoering van het principe van de unieke gegevensinzameling leidt tot administratieve vereenvoudiging en is enkel onderworpen te worden aan de toegangs- en toelatingsregelingen van de overheidsdiensten, voornamelijk die met het oog op de bescherming van de persoonsgegevens.

Bestuursdocument

Het voorwerp dat in aanmerking komt voor hergebruik is een bestuursdocument. Een bestuursdocument is “de informatie die in een bepaalde vorm is opgeslagen en waarover een overheid beschikt, ongeacht de drager waarop de informatie zich bevindt en ongeacht de vorm waarin de informatie opgeslagen is.

De definitie van «bestuursdocument» slaat op elke voorstelling van handelingen, feiten of informatie, en elke bundeling van deze handelingen, feiten of informatie, – ongeacht het medium (op papier, opgeslagen in elektronische vorm of als geluids-, beeld- of audiovisuele opname) - die in het bezit is van overheidsinstellingen. Het gaat niet om de toegang tot individuele documenten of gegevens an sich. Het is wel vereist dat gegevens op een bepaalde manier zijn ingezameld, verwerkt en behandeld, dat ze gegoten zijn in een vorm die zich gemakkelijk voor verdere exploitatie leent.

Het begrip «document» heeft eveneens betrekking op elk deel van een document.

Nochtans is de wet van 7 maart 2007 niet van toepassing op elk bestuursdocument. Deze wet is slechts van toepassing op alle als volledig en afgewerkt te beschouwen bestuursdocumenten waarover de overheden beschikken en die ze aan derden ter beschikking wensen te stellen. De term «beschikken over» beoogt situaties waarbij de overheid in het bezit is van documenten waarvan zij het hergebruik rechtmatig kan toestaan of weigeren, namelijk omdat zij een zekere controle uitoefent op die documenten, zij tot taak heeft die te beheren of nog omdat zij die heeft geproduceerd.

Volgende bestuursdocumenten vallen niet onder deze wet:

 1. de bestuursdocumenten waarvan de verstrekking een activiteit is die niet tot de openbare taken van de betrokken overheid behoort;
 2. de bestuursdocumenten waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij derden berusten;
 3. de bestuursdocumenten waartoe de toegang is uitgesloten op basis van de geldende regelingen inzake toegang tot bestuursdocumenten, onder meer wegens:
  • de bescherming van de staatsveiligheid, defensie of openbare veiligheid;
  • statistisch geheim of handelsgeheim;
  • gebrek aan persoonlijk belang wanneer voor de toegang tot een bestuursdocument een persoonlijk belang moet worden aangetoond.
 4. de bestuursdocumenten die in het bezit zijn van openbare omroepen of hun dochterondernemingen en van andere instellingen of hun dochterondernemingen ten behoeve van de vervulling van een openbare omroeptaak;
 5. de bestuursdocumenten in het bezit van onderwijs- en onderzoeksinstellingen, met inbegrip van organisaties die zijn opgericht voor de overdracht van onderzoeksresultaten;
 6. de bestuursdocumenten in het bezit van culturele instellingen.

Ook op de bestuursdocumenten die onvoorwaardelijk ter beschikking worden gesteld door een overheid vallen niet onder de regeling van deze wet.

De regeling voor hergebruik van bestuursdocumenten in de wet van 7 maart 2007 geldt ten aanzien van “overheden”. De definitie van «overheid» sluit nauw aan bij de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten:

 1. de federale staat;
 2. de rechtspersonen van publiek recht die van de federale staat afhangen;
 3. de personen, ongeacht hun vorm en aard, die:
  • opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en
  • rechtspersoonlijkheid hebben,
  • en waarvan hetzij de activiteiten in hoofdzaak door de overheden of instellingen vermeld in a) of b) worden gefinancierd, hetzij het beheer onderworpen is aan toezicht door deze overheden of instellingen, hetzij de leden van het bestuursorgaan, leidinggevend orgaan of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door deze overheden of instellingen zijn aangewezen;
 4. de verenigingen bestaande uit een of meer overheden als bedoeld onder a), b) en/of c).

Onder deze definitie vallen niet de de Nationale Loterij en de autonome overheidsbedrijven, bedoeld in artikel 1, § 4, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige overheidsbedrijven.

Beginselen die het hergebruik beheersen

Het hergebruik van bestuursdocumenten wordt door een aantal beginselen beheerst:

 1. Een overheid beslist zelf of zij bestuursdocumenten ter beschikking voor hergebruik stelt. Hierbij mag geen onderscheid worden gemaakt tussen het feit of het hergebruik een commercieel of niet commercieel doel heeft.
 2. Bestuursdocumenten die persoonsgegevens bevatten, komen pas in aanmerking voor hergebruik, nadat de betrokken overheid de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om de identiteit te verbergen van de personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, inzonderheid door de informatie die de bestuursdocumenten bevatten te anonimiseren.
 3. De documenten die voortvloeien uit het hergebruik moeten de bronnen en de datum van de laatste bijwerking vermelden. Ze mogen evenmin afbreuk doen aan de volledigheid en de aard van de ter beschikking gestelde bestuursdocumenten.
 4. De overheden kunnen het hergebruik van bestuursdocumenten onderwerpen aan bijkomende voorwaarden. Deze bijkomende voorwaarden mogen echter de mogelijkheid tot hergebruik niet nodeloos beperken en evenmin gebruikt worden om de mededinging aan banden te leggen.
 5. De voor hergebruik beschikbare documenten worden zoveel mogelijk langs elektronische weg beschikbaar gemaakt.
 6. De voorwaarden die van toepassing zijn op het hergebruik van bestuursdocumenten mogen niet discriminerend zijn voor vergelijkbare categorieën van hergebruik. Dit belet bijvoorbeeld niet dat overheden voor niet-commercieel hergebruik niets aanrekenen, daar waar ze voor commercieel hergebruik een bepaald tarief vragen.
 7. Exclusiviteitsregelingen op het gebied van hergebruik zijn verboden, tenzij ze noodzakelijk zijn voor het verlenen van een dienst van algemeen belang. Als een exclusief recht verleend wordt in het algemeen belang, dient de overheid die het exclusief recht heeft verleend of bij wie het exclusief recht berust, minstens om de drie jaar na te gaan of de redenen daarvoor nog steeds geldig zijn. Elk exclusief recht op hergebruik dat verleend wordt na de inwerkingtreding van deze wet, wordt openbaar gemaakt op initiatief van de overheid die het heeft verleend. De exclusiviteitrechten op hergebruik die verleend werden voor de inwerkingtreding van deze wet, behalve die waarop de uitzonderingsregeling van toepassing is, worden beëindigd op het einde van de geldigheidsperiode ervan en in elk geval uiterlijk op 31 december 2008.
 8. Wanneer de overheid documenten hergebruikt in het kader van commerciële activiteiten die buiten haar openbare taken vallen, zijn op de verstrekking van documenten voor deze activiteiten dezelfde vergoedingen en andere voorwaarden van toepassing als die welke gelden voor andere gebruikers.
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst