U bent hier :  Commissies » Hergebruik van de bestuursdocumenten »Het administratief beroep

Het administratief beroep

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Waartegen kan een beroep worden ingesteld?

Een beroep kan worden ingesteld tegen elke beslissing die een vraag om hergebruik onvoldoende honoreert of niet in overeenstemming is met de bepalingen van de wet:

  • gehele of gedeeltelijke afwijzing,
  • onvoldoende gemotiveerd,
  • terbeschikkingstelling onder onredelijke licentievoorwaarden.

Tevens kan beroep worden ingediend tegen enige andere moeilijkheid die men ondervindt bij de uitoefening van de rechten die deze wet toekent.

De termijn waarbinnen je je beroep moet instellen

Het beroep moet in principe worden ingediend binnen een termijn van zestig dagen.

Het beroepsschrift

De aanvrager kan zijn aanvraag schriftelijk indienen. Dit betekent dat hij zijn aanvraag ook per fax en per e-mail kan indienen.

De behandeling van het beroep

Als het secretariaat van de Commissie het beroep ontvangt, registreert ze dat onmiddellijk. Omdat iedereen die beroep aantekent over de mogelijkheid moet beschikken om na te gaan of zijn of het beroep al dan niet correct werd geregistreerd, welke de precieze datum van registratie en van ontvangst is, heb je als aanvrager een onmiddellijk recht van toegang tot die informatie. Dit recht komt ook toe aan de betrokken overheid.

Het secretariaat van de Commissie stuurt je een ontvangstbewijs waarin ze aangeeft onder welk nummer je beroep is geregistreerd en wanneer zij je beroep heeft ontvangen. Als dit mogelijk is, vermeldt het secretariaat ook wanneer de Commissie over het beroep zal beraadslagen. Ontbreken bepaalde documenten, dan zal het secretariaat deze documenten bij je opvragen om de Commissie in staat te stellen het beroep te behandelen.

Ook de betrokken overheid wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van het feit dat er een beroep tegen haar werd ingediend.

Het secretariaat analyseert je aanvraag en stelt hiervan een nota op waarin een voorstel van beslissing is opgenomen voor zover dit mogelijk is.

De Commissie beraadslaagt in principe over elk beroep. Heeft zij bijkomende inlichtingen nodig, dan kan zij de behandeling verdagen naar een later moment.

De beslissing over het beroep

De Federale Beroepscommissie dient haar beslissing af te leveren binnen een termijn van dertig dagen. Er bestaat geen mogelijkheid tot verlenging.

Slaagt de Federale Beroepscommissie er niet in om tijdig te beslissen, dan behoudt ze haar mogelijkheid om te beslissen. De termijnen die gelden voor de Commissie zijn immers termijnen van orde. De termijn waarbinnen de Commissie haar beslissing neemt, moet wel beantwoorden aan een redelijke termijn.

De Commissie stuurt haar beslissing zowel aan de aanvrager als ook de betrokken overheid.

De uitvoering van de beslissing over het beroep

De Commissie voert haar eigen beslissingen niet uit, maar de betrokken overheid voert de beslissing tot inwilliging van het beroep zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vijftien dagen uit.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst