U bent hier :  Commissies » Hergebruik van de bestuursdocumenten »Voorstelling van de Federale Beroepscommissie

Voorstelling van de Federale Beroepscommissie

 • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Wat?

De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling hergebruik van bestuursdocumenten is een onafhankelijke administratieve beroepscommissie die door artikel 9, § 1 van de wet van Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie tot stand werd gebracht.

Samenstelling van de Federale Beroepscommissie

De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling hergebruik van bestuursdocumenten, is als volgt samengesteld:

Voorzitster: mevrouw Martine BAGUET
Plaatsvervangend voorzitter: dhr. Pierre VANDERNOOT

Lid en secretaris: Frankie SCHRAM
Plaatsvervangend lid en secretaris: Frank VERDUYN

Leden:

 • Mevr. Anne KROTHER-DELANDAT, attaché” bij de Algemene Directie Externe Communicatie van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister;

 • De heer Andriaan ROSSEEL, attaché bij de Beheersdienst van de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie;

 • De heer Bart TURELUREN, manager bij “The Press” VZW Belgian Periodical Press;

 • Mevrouw Elise Degrave, docent aan de “Faculté de droit” van de “Université de Namur”.

Plaatsvervangende leden:

 • Mevr. Dominique DE VOS, adjunct Directeur-generaal bij de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging;

 • De heer Johan VAN DE WINKEL, attaché bij de Diensten van de Voorzitter bij de Federale Overheidsdienst Justitie;

 • De heer Tanguy de LESTRE, Business Development Manager bij Agoria VZW;

 • Mevr. Cristina DOS SANTOS, onderzoekster bij het "Centre de recherches informatique et droit" aan de "Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix Namur".

Taken

De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling hergebruik van bestuursdocumenten, neemt kennis van beroepen tegen

 • een beslissing van een overheid over het ter beschikking stellen van bestuursdocumenten,

 • een onwillige uitvoering van een beslissing of

 • enige andere moeilijkheid die iemand ondervindt bij de uitoefening van de rechten die wet van 7 maart 2007 toekent.

Werking

De Commissie oefent haar taak volledig onafhankelijk en neutraal uit. Bij de behandeling van de adviesaanvragen of beroepen kan ze geen instructies ontvangen. Om die onafhankelijk te onderstrepen wordt ze voorgezeten door een lid van de Raad van State.

Bovendien is het de leden van de Commissie verboden aanwezig te zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij zij een rechtstreeks belang hebben hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde, of waarbij hun bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.

Het is de leden van de Commissie ook verboden aanwezig te zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij zij rechtstreeks zijn betrokken geweest bij het nemen van de beslissing waartegen een beroep wordt ingesteld.

Nadat een beroep is ingediend, komt de Commissie in principe zo snel mogelijk samen om erover te beraadslagen. Betreft het echter een beroep dat kennelijk niet ontvankelijk is of een aangelegenheid waarover de Commissie al een vaststaand standpunt heeft uitgewerkt, dan gebeurt de deliberatie, tenzij een lid daartegen bezwaar maakt, via elektronische weg. In dat geval bezorgt de secretaris van de Commissie, hierna secretaris genoemd, zo snel mogelijk na de ontvangst van het beroep een analyse van de zaak en een ontwerp van beslissing via elektronische weg aan de leden van de Commissie, hierna genoemd de leden, die hun opmerkingen bij voorkeur binnen vijf werkdagen moeten doen kennen. Een nieuw voorstel van beslissing wordt vervolgens opnieuw via elektronische weg voorgelegd aan deze leden die bij voorkeur binnen vijf werkdagen via elektronische weg hun stem dienen uit te brengen.

De voorzitter opent en sluit de vergaderingen. Hij leidt de besprekingen en organiseert de stemming. De Commissie kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer ten minste drie van haar stemgerechtigde leden onder wie de voorzitter, aanwezig zijn. Bij de beraadslaging en de beslissing moet, behoudens de voorzitter, minstens één Nederlandstalig lid en één Franstalig lid aanwezig zijn. Als het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, niet wordt bereikt, kan de voorzitter de datum voor een nieuwe vergadering met dezelfde agenda vaststellen, waarbij er geldig zal kunnen worden beraadslaagd als er ten minste drie leden aanwezig zijn. Bij de beraadslaging en de beslissing moet, behoudens de voorzitter, minstens één Nederlandstalig lid en één Franstalig lid aanwezig zijn. De secretaris is niet stemgerechtigd.

Hoewel zoveel als mogelijk een gezamenlijk standpunt wordt ingenomen, kan het toch voorkomen dat dit onmogelijk is. In dit geval vindt een stemming plaats waarbij in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend is.

Als een effectief lid afwezig of verhinderd is, wordt het door zijn plaatsvervanger vervangen.

De bijeenkomsten van de Commissie zijn niet openbaar. De bijeenkomsten van de Commissie en alle informatie die wordt verkregen in het kader van haar werking, zijn bovendien vertrouwelijk. De vertrouwelijkheid geldt ook voor het secretariaat, de betrokken partijen en de deskundigen die eventueel worden gehoord en de personeelsleden van de instantie aan wie inlichtingen worden gevraagd. Om de vertrouwelijkheid te garanderen liggen de documenten die bij een milieu-instantie worden opgevraagd voor alle leden enkel ter inzage op het secretariaat van de Commissie. De Commissie kan hiervan in specifieke gevallen afwijken.

De voorzitter of zijn plaatsvervanger ondertekent namens de Commissie alle briefwisseling, aanbevelingen, adviezen en beslissingen. Hij kan in de gevallen bepaald in het huishoudelijk reglement deze bevoegdheid delegeren. Aan de secretaris is de bevoegdheid gedelegeerd om alle briefwisseling te ondertekenen ter voorbereiding van de vergaderingen van de Commissie, om informatie op te vragen die nodig is voor de behandeling van de dossiers en om te antwoorden op vragen van burgers en besturen.

De beslissingen en adviezen van de afdeling hergebruik van bestuursdocumenten zijn gemotiveerd en worden via deze website openbaar gemaakt.

Specifieke bevoegdheden

Als er bij haar een beroep aanhangig wordt gemaakt, kan de Commissie alle nuttige informatie ter plaatse inzien of ze opvragen bij de betrokken overheid.

Zij kan eveneens alle betrokken partijen en deskundigen horen en de personeelsleden van de betrokken overheid om aanvullende inlichtingen vragen.

Contactgegevens

De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling hergebruik van bestuursdocumenten heeft haar zetel in de

FOD Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
Telefoon: 02 518 25 72
Fax: 02 518 25 72
E-mail : Ctb-Cada@rrn.fgov.be

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst