U bent hier :  Commissies » Toegang tot milieu-informatie »En wat na het administratief beroep?

En wat na het administratief beroep?

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

* Tegen de beslissing over het beroep kan een beroep worden ingesteld bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. Hiertoe moet een verzoekschrift worden ingediend dat moet ondertekend zijn. Zowel de aanvrager als de betrokken milieu-instantie kan een beroep instellen tegen de beslissing van de Federale Beroepscommissie bij de Raad van State.

In het verzoekschrift moeten de naam en de naam van de verwerende partij worden vermeld. Ook het onderwerp van de vordering, dat wil zeggen de handeling die men nietig wil laten verklaren moet worden vermeld.

Ook moet het verzoekschrift een feitenrelaas bevatten en een uiteenzetting van de middelen. Dit laatste betekent dat men aangeeft welke rechtsregel geschonden is en in welk opzicht deze geschonden is.

Per verzoeker moet een recht van 175 euro worden betaald. Dat recht wordt door de griffie in debet geboekt en de FOD Financiën wordt ermee belast het na de uitspraak van het arrest in te vorderen.

Het verzoekschrift moet aangetekend worden verstuurd naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel.

De zaak wordt echter niet op de rol ingeschreven als:

  • het verzoekschrift niet ondertekend is;
  • het vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften (drie + evenveel afschriften als er andere partijen in het geding zijn) niet erbij is gevoegd;
  • de kopie van de bestreden handeling ontbreekt;
  • het verzoekschrift geen keuze van woonplaats in België vermeldt;
  • bij het verzoekschrift geen inventaris is gevoegd en de stukken niet zijn genummerd in overeenstemming met de inventaris;
  • wat rechtspersonen betreft, de statuten, de akte van aanstelling van de organen en de beslissing om in rechte op te treden niet bij het verzoekschrift zijn gevoegd.

De normale termijn om beroep in te stellen is 60 dagen.

* Ook kan de aanvrager zich tot de gewone rechter wenden wanneer hij aantoont dat zijn subjectief recht van toegang tot bestuursdocumenten is geschonden.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst