U bent hier :  Commissies » Toegang tot milieu-informatie » Het administratief beroep »De behandeling van het beroep

De behandeling van het beroep

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Als het secretariaat van de Commissie jouw beroep ontvangt, registreert ze dat onmiddelijk. Het secretariaat van de Commissie stuurt je een ontvangstbewijs waarin ze aangeeft onder welk nummer je beroep is geregistreerd en wanneer zij je beroep heeft ontvangen. Als dit mogelijk is, vermeldt het secretariaat ook wanneer de Commissie over het beroep zal beraadslagen. Ontbreken bepaalde documenten, dan zal het secretariaat deze documenten bij je opvragen om de Commissie in staat te stellen het beroep te behandelen.

Je ook zelf de mogelijkheid om na te gaan of het beroep correct werd geregistreerd en welke de precieze datum van registratie en van ontvangst is. Je hebt een onmiddellijk recht van toegang tot die informatie. Ditzelfde recht van toegang komt ook toe aan de milieu-instantie.

Ook de milieu-instantie wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van het feit dat er een beroep tegen haar werd ingediend. Meestal zal het secretariaat onmiddellijk de milieu-informatie opvragen waarover betwisting bestaat. Een milieu-instantie is op grond van de wet zelf verplicht om op dit verzoek in te gaan. Een milieu-instantie kan daarop uit eigen beweging haar beslissing nader toelichten.

Het secretariaat analyseert je aanvraag en stelt hiervan een nota op waarin een voorstel van beslissing is opgenomen voor zover dit mogelijk is.

De Commissie beraadslaagt over elk beroep en komt in principe hiervoor samen. Heeft zij bijkomende inlichtingen nodig, dan kan zij de behandeling verdagen naar een later moment.
Betreft het echter een beroep dat kennelijk niet ontvankelijk is of een aangelegenheid waarover de Commissie al een vaststaand standpunt heeft uitgewerkt, dan gebeurt de deliberatie, tenzij een lid daartegen bezwaar maakt, via elektronische weg. In dat geval bezorgt de secretaris van de Commissie, hierna secretaris genoemd, zo snel mogelijk na de ontvangst van het beroep een analyse van de zaak en een ontwerp van beslissing of advies via elektronische weg aan de leden van de Commissie die hun opmerkingen bij voorkeur binnen vijf kalenderdagen moeten doen kennen. Een nieuw voorstel van beslissing of advies wordt vervolgens opnieuw via elektronische weg voorgelegd aan deze leden die bij voorkeur binnen vijf kalenderdagen via elektronische weg hun stem dienen uit te brengen.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst