U bent hier :  FAQ » Bevolking »Recht tot inzage en verbetering

Recht tot inzage en verbetering

 • print

Recht tot inzage en verbetering zonder de elektronische identiteitskaart

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Hoe kan een persoon, zonder zijn elektronische identiteitskaart te gebruiken, toegang krijgen tot de gegevens die over hem in het bevolkingsregister opgenomen zijn?

  Overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het recht op toegang tot de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en betreffende het recht op verbetering van deze registers, heeft elke persoon die ingeschreven is in de registers recht op mededeling van de hem betreffende informatiegegevens zonder dat hij moet doen blijken van een bijzonder belang.

  Dit recht op toegang tot de persoonlijke gegevens wordt uitgeoefend bij de gemeente van de hoofdverblijfplaats. De aanvraag, die schriftelijk, gedagtekend en ondertekend moet zijn, wordt ingediend bij de bevoegde dienst van de gemeente van inschrijving of door middel van een ter post aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente.

  De informatie moet schriftelijk en in een bevattelijke vorm worden verstrekt. Zij geeft de gezamenlijke gegevens betreffende de in de registers ingeschreven persoon nauwkeurig weer. Het document wordt namens het college van burgemeester en schepenen ondertekend door de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn afgevaardigde. De gemeente mag voor deze dienst een vergoeding vragen.

 • Hoe kan men in de registers vermelde informatiegegevens die onjuist blijken, laten wijzigen zonder zijn elektronische identiteitskaart te gebruiken?

  Krachtens artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het recht op toegang tot de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en betreffende het recht op verbetering van deze registers, kan elke persoon die ingeschreven of vermeld is in de registers de verbetering vragen van de hem betreffende inlichtingen als deze onnauwkeurig, onvolledig, onjuist of overbodig blijken.

  De verbetering gebeurt bij de gemeente van inschrijving, ofwel door de aanvraag persoonlijk te gaan indienen, ofwel per een ter post aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen. Alle bewijselementen die in aanmerking zouden kunnen worden genomen, moeten worden geleverd tot staving van het verzoek (uittreksel uit akte van de burgerlijke stand, voor eensluidend verklaard afschrift van een vonnis, enz.). De persoon kan eveneens vragen om gehoord te worden.

  Het college van burgemeester en schepenen moet zich uitspreken over de aanvraag tot verbetering op basis van de elementen die hem voorgelegd worden. Elke weigering van verbetering moet gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht worden. Het recht op verbetering wordt kosteloos uitgeoefend.

Recht tot inzage en verbetering met de elektronische identiteitskaart

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Hoe kan een persoon met zijn elektronische identiteitskaart (geactiveerde certificaten) toegang krijgen tot de gegevens die betreffende zijn persoon ingeschreven werden in het bevolkingsregister en hoe kan men informatiegegevens die foutief...

  ... blijken te zijn, in de registers laten wijzigen?

  De wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, bepaalt in haar artikel 14, § 3, dat de houder van de elektronische identiteitskaart, via deze kaart of bij de gemeente waar hij in de bevolkingsregisters ingeschreven is, steeds inzage kan vragen van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de kaart of via de kaart toegankelijk zijn, en het recht heeft op verbetering van zijn persoonsgegevens die niet op nauwkeurige, volledige en juiste wijze op de kaart opgenomen zouden zijn.

  De houder van de kaart heeft, via deze kaart of bij de gemeente waar hij in de bevolkingsregisters ingeschreven staat, recht op:

  • inzage van de hem betreffende informatiegegevens die zijn opgenomen in het bevolkingsregister of in het Rijksregister van de natuurlijke personen (cf. Koninklijk Besluit van 05/06/2004 – B.S. 21/06/2004);
  • verbetering van deze gegevens welke niet op nauwkeurige, volledige en juiste wijze zijn opgenomen; (cf. Koninklijk Besluit van 05/06/2004 – B.S. 21/06/2004);
  • kennisname van alle overheden, instellingen en personen die, gedurende de laatste zes maanden, zijn gegevens bij het bevolkingsregister of het Rijksregister van de natuurlijke personen hebben geraadpleegd of bijgewerkt, met uitzondering van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden die belast zijn met de opsporing en bestraffing van misdrijven (cf. Koninklijk Besluit van 13/02/2005 – B.S. 28/02/2005).

  Elke houder van een elektronische identiteitskaart waarvan de handtekening- en identiteitscertificaten geactiveerd zijn, kan dus het volgende raadplegen:

  • op elk ogenblik de hem betreffende informatiegegevens in het Rijksregister van de natuurlijke personen door middel van een kaartlezer, die verbonden is met een op het Internet aangesloten computer en via de website van het Rijksregister: https://mijndossier.rrn.fgov.be.
  • op elk ogenblik de hem betreffende informatiegegevens, opgenomen in het bevolkingsregister, door middel van een kaartlezer, die verbonden is met een op het Internet aangesloten computer en via de website van de gemeente als daar een dergelijke applicatie ontwikkeld is.
  • de hem betreffende gegevens die opgenomen zijn bij het Rijksregister van de natuurlijke personen of in het bevolkingsregister bij de gemeente waar hij in de bevolkingsregisters ingeschreven staat.

  Elke aanvraag tot raadpleging moet, gedateerd en ondertekend, bezorgd worden aan de bevoegde dienst van de gemeente van inschrijving of per post aangetekend verstuurd worden naar het gemeentecollege/College van burgemeester en schepenen van die gemeente. Deze aanvraag tot raadpleging geschiedt volgens de procedure vermeld in het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de uitoefening van het recht op toegang en verbetering door de personen ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen en in het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het recht op toegang tot de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en betreffende het recht op verbetering van deze registers.

  Als de informatiegegevens die aan een persoon medegedeeld worden, onnauwkeurig, onvolledig, onjuist of overbodig blijken, dan kan deze per post aangetekend een met redenen omklede aanvraag tot verbetering indienen. Deze procedure is vastgelegd in de koninklijke besluiten bedoeld in de vorige §.

Waartoe dient de toepassing « Fouten melden »?

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Waartoe dient de toepassing «Fouten melden»?

  De wijziging die aangebracht werd aan artikel 4 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, geeft bewijskracht (ze zullen momenteel gelden tot het tegendeel bewezen is) aan de informatiegegevens die bewaard en opgenomen zijn in het Rijksregister. Het is om deze bewijskracht te garanderen dat het koninklijk besluit van 19 maart 2008 een procedure opricht voor de mededeling van verschillen die vastgesteld worden tussen de informatiegegevens in het Rijksregister van de natuurlijke personen en deze in de registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Voornoemd koninklijk besluit bepaalt dat deze mededeling via elektronische weg mag gebeuren, vandaar de toepassing “Fouten melden”, beschreven in bijlage 1, punt 8, van de omzendbrief van 27 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die vastgesteld worden tussen de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en die van de registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

  Met het oog op administratieve vereenvoudiging kan elke fout op het vlak van de in dit register opgenomen informatiegegevens, die vastgesteld wordt door middel van de toepassing “Mijndossier” van het Rijksregister, medegedeeld worden door de betrokken persoon volgens dezelfde procedure.

  Indien zulke verschillen of fouten worden opgemerkt zou het Rijksregister als tussenpersoon tussenkomen bij de betrokken gemeente of Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken om deze hierover in te lichten.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst