U bent hier :  Identiteitsdocumenten » eID »Beschadigde eID ?

Beschadigde eID ?

 • print

Procedure die moet gevolgd worden wanneer een burger extra onkosten maakt die veroorzaakt zijn door een defecte kaart.

Een burger die nadeel heeft geleden ten gevolge van een defecte elektronische kaart moet zich hiervoor tot de gemeente wenden waar hij is ingeschreven. De ambtenaar maakt een eerste analyse en onderzoekt de kaart op onachtzaam gebruik. De gemeenteambtenaar neemt contact op met de helpdesk op volgend nummer 02/518 21 16 om een ticket aan te vragen opdat de defecte kaart kan worden opgestuurd voor analyse (bijvoorbeeld in het geval van een losgekomen chip of een defecte chip). In het geval dat de gemeenteambtenaar heeft geoordeeld dat de burger zijn kaart niet als een goede huisvader heeft gebruikt, dient hij – aan de hand van een formulier dat door de burger dient te worden ondertekend (bijlage 32 van de AO eID) – aan de burger te vragen of betrokkene zich hierbij neerlegt, in welk geval de defecte kaart kan worden vernietigd. Wanneer de burger het niet eens is met het oordeel van de gemeenteambtenaar, beschikt hij over de mogelijkheid om een bijkomend onderzoek door de helpdesk ADIB te vragen.

Het wordt de gemeente aanbevolen om de prijs voor de aanmaak van de nieuwe identiteitskaart te innen alvorens het resultaat van de analyse gekend is.

Indien de burger dringend moet beschikken over de elektronische kaart – bijvoorbeeld ingeval van een reis naar het buitenland of omwille van professionele redenen – kan de elektronische kaart in (zeer) dringende procedure aangevraagd worden. Afhankelijk van hoe snel de burger over de kaart moet kunnen beschikken, wordt een elektronische kaart in spoed of superspoed aangevraagd.

Indien na analyse door de bevoegde diensten blijkt dat de burger niet verantwoordelijk is voor het defect, zullen de kosten voor de elektronische kaart, al dan niet in (super)spoed via de gemeente terugbetaald worden.

In alle gevallen dat door de helpdesk ADIB de terugbetaling aan de burger wordt geweigerd, wordt door de helpdesk ADIB naar de gemeente een elektronisch bericht verstuurd waarbij de reden van weigering van terugbetaling wordt vermeld.

Ook extra onkosten die de burger heeft moeten maken kunnen in zeer bepaalde gevallen, na analyse en validatie, worden terugbetaald.

De burger wordt in dit geval verzocht om een 'formulier van terugbetaling' in te vullen, hij voegt er de nodige originele bewijsstukken bij en stuurt het naar het adres vermeld op het formulier.

De burger zal van de dienst een ontvangstbewijs toegestuurd krijgen.

De analyse van de defecte kaart wordt door de bevoegde diensten uitgevoerd aan de hand van een lijst die is opgesteld door een erkende expert.

Wanneer na de analyse blijkt dat de kaart defect is door onachtzaam gebruik van de burger zal deze een schrijven van de helpdesk ADIB ontvangen met de mededeling dat de kosten niet zullen worden terugbetaald.

Wanneer de burger niet verantwoordelijk wordt gesteld voor de defecte kaart zullen de bewijsstukken worden geanalyseerd door de bevoegde diensten van de Federale Overheid van Binnenlandse Zaken.

Deze analyse van de bewijsstukken wordt gemaakt op basis van lijsten waarin alle mogelijke situaties staan vermeld.

De burger zal door de helpdesk ADIB per post op de hoogte worden gesteld van het resultaat van deze analyse samen met een detail van de kosten die zullen worden terugbetaald. Het bedrag zal worden gestort op het rekeningnummer dat de burger heeft genoteerd op het formulier.

Hebt u verdere vragen over de procedure of wenst u meer inlichtingen, gelieve de helpdesk ADIB te contacteren op 02/518 21 16 of per e-mail: helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

Werkwijze die moet gevolgd worden wanneer het Rijksregister een verzoek om terugbetaling ontvangt betreffende onkosten die veroorzaakt zijn door een kaart met een productiefout.

Een burger die financieel nadeel heeft geleden ten gevolge van een productiefout van een elektronische kaart (zie lijst met productiefouten) dient zich hiervoor tot de gemeente te wenden waar hij is ingeschreven.

 1. De gemeenteambtenaar maakt een eerste analyse en onderzoekt de kaart op onachtzaam gebruik. Is het defect te wijten aan onzorgvuldig gebruik door de burger, dan deelt hij dit mee aan de burger en zullen de kosten voor de nieuwe kaart niet worden terugbetaald.

  In het geval dat de gemeenteambtenaar heeft geoordeeld dat de burger zijn kaart niet als een goede huisvader heeft gebruikt, dient hij – aan de hand van een formulier dat door de burger dient te worden ondertekend (bijlage 32 van de AO eID) – aan de burger te vragen of betrokkene zich hierbij neerlegt, in welk geval de defecte kaart kan worden vernietigd. Wanneer de burger het niet eens is met het oordeel van de gemeenteambtenaar, beschikt hij over de mogelijkheid om een bijkomend onderzoek door de helpdesk ADIB te vragen.

  Is de oorzaak waarschijnlijk een productiefout dan dient de gemeenteambtenaar contact op te nemen met de helpdesk op volgend nummer 02/518 21 16. De gemeenteambtenaar vraagt een ticket aan en stuurt de kaart met de productiefout volgens de gebruikelijke procedure op voor analyse. Ingeval een nieuwe identiteitskaart wordt aangevraagd, is het aanbevolen om de prijs voor de aanmaak ervan onmiddellijk te innen. De kaart wordt vervolgens geanalyseerd door de bevoegde dienst.

  De gemeente wordt na de analyse via mail op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

  Is de beslissing ten voordele van de burger dan zullen de kosten voor de nieuwe kaart worden terugbetaald aan de gemeente. In dit geval doet de gemeente het nodige om de burger terug te betalen.

  In alle gevallen dat door de helpdesk ADIB de terugbetaling aan de burger wordt geweigerd, wordt door de helpdesk ADIB naar de gemeente een elektronisch bericht verstuurd waarbij de reden van weigering van terugbetaling wordt vermeld.

  Deze werkwijze is ook geldig indien de burger zijn kaart dringend nodig heeft en een elektronische kaart in spoedprocedure moet worden aangevraagd (zie lijst met bewijsstukken en situaties).

 2. In zeer bepaalde gevallen wanneer een burger extra onkosten heeft moeten maken omdat hij zijn elektronische kaart dringend nodig heeft, is het mogelijk dat de kosten veroorzaakt door een kaart met een productiefout, na analyse en validatie, kunnen worden terugbetaald.

  De burger wordt in dit geval verzocht om bij de gemeente een 'formulier van terugbetaling' in te vullen, hij voegt er de nodige originele bewijsstukken bij en stuurt het naar het adres vermeld op het formulier.

  De burger zal van de dienst een ontvangstbewijs toegestuurd krijgen.

  De analyse van de defecte kaart wordt door de bevoegde diensten uitgevoerd aan de hand van een lijst die is opgesteld door een erkende expert.

  Wanneer na de analyse blijkt dat de kaart defect is door onachtzaam gebruik van de burger zal deze een schrijven van de helpdesk ADIB ontvangen met de mededeling dat de kosten niet zullen worden terugbetaald.

  Wanneer de burger niet verantwoordelijk wordt gesteld voor de defecte kaart zullen de bewijsstukken worden geanalyseerd door de bevoegde diensten van de Federale Overheid Binnenlandse Zaken.

  Deze analyse van de bewijsstukken wordt gemaakt op basis van lijsten waarin alle mogelijke situaties staan vermeld.

  De burger zal door de helpdesk ADIB per post op de hoogte worden gesteld van het resultaat van deze analyse samen met een detail van de kosten die zullen worden terugbetaald. Het bedrag zal worden gestort op het rekeningnummer dat de burger heeft genoteerd op het formulier.

Hebt u verdere vragen over de procedure of wenst u meer inlichtingen, gelieve de helpdesk ADIB te contacteren op 02/518 21 16 of per e-mail: helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst