U bent hier :  Identiteitsdocumenten » eID »Documentatie

Documentatie

  • print

De elektronische identiteitskaart (eID): hoeksteen van het e-government

Gebruiksaanwijzing eID

De invoering van de elektronische identiteitskaart maakt deel uit van de verwezenlijking van het e-government dat samengaat met de administratieve vereenvoudiging en de modernisering van de federale overheidsdiensten. Deze hervormingen hebben als doel de administratie zo goed mogelijk ten dienste van de burger te stellen.

De invoering van de elektronische identiteitskaart wordt in het bijzonder gerechtvaardigd door de beveiliging die gebracht wordt bij de identificatie van de personen in het kader van de elektronische communicatie.

De wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Belgisch Staatsblad van 28 maart 2003) voorziet het principe van de creatie van een elektronische identiteitskaart.

Naar aanleiding van het met succes bekroonde proefproject waarbij elf gemeenten van het Rijk betrokken waren, werd, na een positieve evaluatie van de Raad van Ministers op 20 maart 2004 en de bevoegde commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 24 maart 2004, bij koninklijk besluit van 1 september 2004 (Belgisch Staatsblad van 15 september 2004) de beslissing genomen om over te gaan tot de algemene invoering van de elektronische identiteitskaart.

Elke Belg moet vóór het einde van het jaar 2009 over een elektronische identiteitskaart beschikken. De oproepingen worden dus door de gemeenten opgesteld opdat de huidige kaarten binnen de voornoemde termijn vervangen zouden worden. Dankzij de inzet en de samenwerking van de gemeenten, bevindt België zich aan de spits op het vlak van het e-government. Het Rijksregister van de natuurlijke personen speelt een sleutelrol, zowel bij de oppuntstelling als bij de controle van het systeem voor de vervanging van de oude kaarten door de eID.

De elektronische identiteitskaar is 10 jaar geldig. Zij wordt uitgereikt aan elke Belg vanaf de leeftijd van 12 jaar. Elke burger ontvangt een PIN-code die hem de toegang tot talrijke applicaties kan bieden. De in de kaart ingebouwde chip bevat namelijk een identificatiecertificaat, dat het mogelijk maakt om de identiteit van de houder te bevestigen wanneer deze zijn eID in een kaartlezer steekt, en een handtekeningscertificaat dat het mogelijk maakt om een elektronische handtekening te plaatsen door deze te waarmerken als wel degelijk behorende tot de houder van de eID. Er dient opgemerkt dat het adres niet meer zichtbaar is op de kaart, maar op de chip opgenomen wordt.

De elektronische identiteitskaart biedt de gebruiker ervan uiteraard de mogelijkheid om zijn identiteit kenbaar te maken, in België en in de landen van de Europese Unie te reizen, maar ook om een elektronische handtekening te gebruiken die dezelfde juridische waarde heeft als die op papier. De eID biedt nog vele andere voordelen, bijvoorbeeld:

  • zich identificeren op Internet;

  • 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bepaalde documenten via Internet aanvragen en op die manier vermijden dat de burger zich moet verplaatsen en soms lang moet wachten;

  • aan de kaarthouder de mogelijkheid bieden om informatie betreffende zichzelf, die in het bevolkingsregister of in het Rijksregister van de natuurlijke personen staat, te raadplegen, en om te weten welke overheden, instellingen en personen gedurende de laatste zes maanden zijn gegevens geraadpleegd of bijgewerkt hebben, met uitzondering van de gemeentelijke en gerechtelijke overheden die belast zijn met het onderzoek en de repressie van strafbare feiten;

  • ongeacht de plek waar hij zich bevindt, via een beveiligde elektronische verbinding, online informatiegegevens uitwisselen met de overheden of met private ondernemingen;

  • op een beveiligde wijze via het Internet commerciële transacties uitvoeren, zowel als koper als in de hoedanigheid van verkoper (online kopen en verkopen);

  • via het web talrijke formulieren invullen: belastingaangifte, aanvraag van een studietoelage of van een uittreksel uit het bevolkingsregister;

  • door zich te identificeren, toegang krijgen tot diverse plaatsen: containerpark, gebouw van een onderneming, bibliotheek, sporthal ...;

  • mails ondertekenen of mails aangetekend versturen.

De nieuwe toepassingen die door de eID geboden worden en die voortdurend uitgebreid worden, vormen een meerwaarde voor de burger en voor de betrokken instantie.

Specimen

Afbeelding op de voorzijde van de Belgische elektronische identiteitskaart
Afbeelding op de voorzijde van de Belgische elektronische identiteitskaart
Afbeelding op de keerzijde van de Belgische elektronische identiteitskaart
Afbeelding op de keerzijde van de Belgische elektronische identiteitskaart
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst