U bent hier :  Identiteitsdocumenten » Kids-ID »FAQ

FAQ

 • print

Beginselen

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Is de kids-ID verplicht? Wie kan dit document aanvragen ?

  Neen, dit document is niet verplicht. De uitreiking van dit document gebeurt op aanvraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag over het betrokken kind uitoefenen of van de pleegouder of de verantwoordelijke van de pleeginstelling waaraan het kind toevertrouwd werd.

 • Kan de kids-ID ook aan kinderen met een buitenlandse nationaliteit uitgereikt worden ?

  Neen, het betreft slechts Belgische kinderen. In afwachting van de oppuntstelling van het project voor de elektronische verblijfsbewijzen voor vreemdelingen, wordt aan buitenlandse kinderen wel nog een kartonnen bewijs uitgereikt.

 • Mag men voor kinderen van vreemde nationaliteit nog steeds kartonnen identiteitsbewijzen afgeven? Aan welke prijs?

  Ja, op dit moment kunnen kinderen van vreemde nationaliteit nog steeds het papieren identiteitsbewijs ontvangen tegen de prijs van maximaal 2 euro.

  Om een identiteitsbewijs uit te reiken aan een vreemdeling die jonger is dan 12 jaar, moet deze over een wettig verblijf beschikken.

Eigenschappen

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Hoe ziet de kids-ID eruit ?

  De kids-ID lijkt op de eID of op een bankkaart. Het heeft hetzelfde formaat en bevat ook een elektronische chip. Een reeks veiligheidselementen en de foto die op de kaart afgebeeld staat, maken dat dit document moeilijk te vervalsen is.

 • Welke zijn de met het blote oog zichtbare gegevens op de kids-ID ?

  Aan de voorzijde van het document:

  • de foto van het kind
  • de naam van het kind
  • de twee volledige voornamen en de eerste letter van de derde voornaam
  • de geboorteplaats en -datum
  • het geslacht
  • de nationaliteit
  • het nummer van de kids-ID
  • de datum van het begin en het einde van de geldigheid van het identiteitsdocument
  • de identiteit van de ouders

  Aan de keerzijde van het document:

  • het Rijksregisternummer van het kind
  • de gemeente van uitreiking van het document en de handtekening van de gemeentelijke ambtenaar
  • het noodnummer en de te volgen onderrichtingen
 • Welke zijn de gegevens die op de chip van de kids-ID staan ?

  De chip van het document bevat dezelfde gegevens als degene die met het blote oog zichtbaar zijn (met inbegrip van de foto), maar bevat bovendien ook:

  • het adres van het kind
  • een identificatiecertificaat en de bijhorende authentificatiegegevens: dankzij deze elementen kan het kind zich op een veilige wijze laten identificeren wanneer het gebruik maakt van online diensten, zoals de beveiligde chat. Let op: het identificatiecertificaat kan pas worden geactiveerd op het moment dat het kind 6 jaar oud wordt.

  De kids-ID bevat geen handtekeningcertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar rechtsgeldig toch geen documenten mogen tekenen.

 • Wat is de geldigheidsduur van de kids-ID ?

  Het elektronisch identiteitsdocument heeft een beperkte geldigheidsduur van maximaal 3 jaar vanaf de uitreiking ervan.

 • Kan de Kids-ID nog geldig zijn als het kind ouder is dan 12 jaar?

  Ja. Sinds 31 maart 2014 blijft de Kids-ID geldig tot de vervaldatum, zelfs als het kind de volle leeftijd van twaalf jaar bereikt en vanaf dat ogenblik een gewone elektronische identiteitskaart voor Belgen zou kunnen aanvragen.

  Op die manier kan een kind aan wie een Kids-ID uitgereikt werd, bijvoorbeeld op de leeftijd van 11 jaar en 6 maanden, dit document nog gebruiken tot de leeftijd van 14 jaar en 6 maanden. Op aanvraag van de voor het kind verantwoordelijke persoon kan het kind natuurlijk steeds zijn eerste elektronische identiteitskaart krijgen vanaf de volle leeftijd van 12 jaar; deze eID zal dan uitgereikt worden door de gemeente van verblijf tegen teruggave van de Kids-ID waarvan het kind in het bezit is.

 • Wat zijn, sinds 31 maart 2014, de mogelijke situaties voor een kind dat bijna 12 jaar wordt?

  Sinds 31 maart 2014 kunnen zich in de praktijk 3 situaties voordoen:

  1. Het kind dat twaalf jaar gaat worden, bezit een geldige Kids-ID. Het kind zal derhalve 3 maanden vóór de vervaldatum van de Kids-ID opgeroepen worden om een eID uitgereikt te krijgen. Bij de afgifte van de eID moet de Kids-ID aan het gemeentebestuur teruggegeven worden. In geval van verlies of diefstal van de Kids-ID, zal de procedure voor de vervaardiging van een eID opgestart worden en zal het kind een bijlage 6 ontvangen.

  2. Als het kind dat twaalf jaar gaat worden, geen geldige Kids-ID bezit, zal het 3 maanden vooraleer het twaalf jaar wordt, opgeroepen worden om een eID uitgereikt te krijgen.

  3. Het kind dat twaalf jaar gaat worden en een Kids-ID bezit die vervalt nadat het kind de volle leeftijd van 12 jaar bereikt heeft (bijvoorbeeld uiterlijk op 14 jaar en 9 maanden), kan natuurlijk een eID aanvragen vanaf het moment dat het 12 jaar is. Bij de uitreiking van de eID moet de Kids-ID aan het gemeentebestuur teruggegeven worden.

 • Moet ik bij een verhuizing de kids-ID van mijn kind laten vervangen ?

  Net zoals bij de elektronische identiteitskaart, is het adres niet op de kaart zichtbaar, maar is het op de elektronische chip opgeslagen. U hoeft dus bij een verhuizing de kids-ID van uw kind niet te vervangen. Het volstaat om bij het gemeentebestuur de gegevens op de elektronische chip te laten wijzigen.

 • Waarom 3 jaar geldigheid? En voor de baby’s van wie het uiterlijk heel snel verandert?

  Aangezien het uiterlijk van een jong kind sneller verandert dan dat van een volwassene, lijkt een geldigheidsduur van 3 jaar geschikter te zijn dan een geldigheidsduur van 6 jaar of 10 jaar.

  Het is de verantwoordelijkheid van de ouder of van de volwassene aan wie het kind toevertrouwd werd, om de kaart van het kind te vernieuwen als de fysionomie van het kind niet langer overeenstemt met de foto op de kaart.

Prijs en Foto

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Wat is de prijs van de kids-ID ?

  Overeenkomstig het ministerieel besluit van 28 oktober 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (Kids-ID) en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen wordt het bedrag van de vergoedingen, opgenomen als bijlage bij het besluit, op 1 januari van elk jaar, automatisch herzien, vanaf 1 januari 2014.

  Het bedrag van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van een elektronische identiteitskaart voor Belgen, een verblijfskaart of -document voor vreemdelingen of een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar, wordt jaarlijks geïndexeerd en per omzendbrief aan de gemeenten meegedeeld.

  De huidige tarieven van de identiteitsdocumenten kunnen geraadpleegd worden op onze internetsite onder de rubriek "Tarieven".

  Indien ze het wenst, kan de gemeente een gemeentebelasting toevoegen aan het basisbedrag.

  Het bedrag van de Kids-ID dat aan de burger wordt gevraagd, moet worden geïnd bij de opmaak van het basisdocument van de Kids-ID.

 • Moeten de foto’s beantwoorden aan de vereisten van de fotomatrix conform de ICAO-normen? Zelfs voor baby’s? Moeten de foto’s absoluut in kleur zijn of mag dat ook in zwart-wit?

  Ja, voor alle kinderen. Zie fotomatrix via de volgende link:

  https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/documentatie/2016_Matrice_NL.pdf

  Nee, dat is niet verplicht, de foto mag ook een zwart-witfoto zijn (maar een zwart-witfoto wordt niet aanvaard voor de paspoorten).

Aanvraag

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Wordt er automatisch een oproeping verstuurd naar het adres van het kind wanneer de Kids-ID bijna vervallen is?

  Neen, de Kids-ID wordt op aanvraag uitgereikt; er wordt derhalve geen enkele oproeping opgestuurd.

  Teneinde evenwel te voldoen aan de wens van bepaalde gemeenten om informatie te krijgen betreffende de vervaldatum van de Kids-ID’s om de betrokken gezinnen te kunnen verwittigen om problemen of complicaties te vermijden op het moment van vertrek naar het buitenland, is sinds 1 februari 2013 een informaticabestand beschikbaar via RA-PC betreffende de Kids-ID’s die weldra zullen vervallen in de desbetreffende gemeente. Dit bestand kan opgevolgd worden met het oog op een betere informatieverstrekking aan de ouders van kinderen met een Kids-ID.

 • Moet een vervallen Kids-ID worden geannuleerd ?

  Ja, de gecentraliseerde databank moet bijgewerkt worden. Annulatiecode 31 dient te worden gebruikt (zoals voor een vervallen eID).

 • Wat indien de afstammingsgegevens in Belpic niet correct zijn ?

  Soms neemt Belpic niet automatisch de afstammingsgegevens over vanuit het IT 110 in het Rijksregister. In dat geval is het nodig dat een manuele correctie in Belpic gebeurt.

  Als de gegevens in het IT 110 in het Rijksregister foutief zijn, moet de procedure tot rechtzetting van de fouten opgestart worden (bewijsstukken vragen en vervolgens verbeteren).

 • Welke termijn moet aan de burger medegedeeld voor de tijd die verloopt tussen zijn aanvraag en de ontvangst van zijn Kids-ID?

  De termijn voor het vervaardigen van een Kids-ID is dezelfde als deze voor het vervaardigen van een elektronische identiteitskaart of van een vreemdelingenkaart.

 • Moet het adres van beide ouders op het aanvraagformulier vermeld worden?

  Enkel het adres van de aanvrager zal op het aanvraagformulier opgenomen worden.

 • Moet de oude Kids-ID ingeleverd worden bij vervanging?

  Ja, de oude kaart moet teruggegeven worden (zoals bij de elektronische identiteitskaart), behalve in geval van verlies of diefstal.

 • Moet het kind echt aanwezig zijn bij de aanvraag EN de activering?

  De aanwezigheid van het kind is verplicht bij de opmaak van het basisdocument van de kids-ID om tijdens een fysieke controle te kunnen nagaan of de afgegeven foto wel degelijk overeenkomt met het kind. Bij de afgifte van de Kids-ID is de aanwezigheid van het kind facultatief. Het ouderlijk gezag van de aanvrager moet altijd gecontroleerd worden (bij de opmaak van het basisdocument en bij de afgifte van de Kids-ID).

Ouderlijk gezag

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Ik ga bij de gemeente een kids-ID aanvragen voor mijn kind over wie ik het ouderlijke gezag uitoefen. Moet het kind ook verplicht aanwezig zijn?

  De persoon (personen) die het ouderlijk gezag uitoefent over het kind biedt zich aan bij het gemeentebestuur, vergezeld van het kind voor wie een elektronisch identiteitsdocument aangevraagd wordt.

  De gemeentelijke ambtenaar controleert de identiteit van de begeleidende volwassene en zijn hoedanigheid van persoon die het ouderlijke gezag uitoefent over het kind dat hij vergezelt. Hij controleert eveneens of de foto voor het basisdocument overeenkomt met het kind dat zich aanbiedt om een elektronisch identiteitsdocument te verkrijgen (= fysieke identificatie).

  Het basisdocument dat dient voor de aanmaak van de kids-ID zal bij dit bezoek opgemaakt worden.

 • Kan een pleeggezin of een pleeginstelling een Kids-ID vragen voor een kind dat aan hen toevertrouwd werd?

  Ja, de pleegouders van het kind of de verantwoordelijke van de pleeginstelling waar het kind verblijft, kunnen een Kids-ID aanvragen.

  Als het Belgisch kind in een pleeggezin of in een pleeginstelling geplaatst wordt, kan het elektronisch identiteitsdocument ook uitgereikt worden aan de pleegouder(s) of aan de verantwoordelijke van de pleeginstelling, op voorwaarde dat er hierbij een document wordt voorgelegd van de bevoegde instantie dat aantoont dat het kind aan de pleegouder(s) of aan de pleeginstelling toevertrouwd werd.

 • Ik ben ouder en ik kan mij niet vrijmaken om persoonlijk naar het gemeentebestuur te gaan om de Kids-ID van mijn kind af te halen en te activeren. Kan ik een volmacht geven?

  Ja, daartoe moeten de volmachtgever en de gemachtigde het volmachtformulier invullen en ondertekenen (zie bijlage 11 van de Algemene Onderrichtingen betreffende de Kids-ID onder rubriek “Onderrichtingen” van de internetsite).

 • Wat als ik met mijn partner apart woon, wie kan dan de kids-ID aanvragen?

  Ook als ouders apart wonen kan er voor het kind maar 1 kids-ID worden uitgereikt. Het ouderlijk gezag wordt doorgaans door beide ouders uitgeoefend en elk van beide ouders kan de kids-ID bij de gemeente aanvragen, ongeacht de verblijfsregeling en het officieel adres van het kind. Het kind zelf moet hierbij aanwezig zijn. Het is mogelijk dat de gemeente de andere ouder van de aanvraag op de hoogte brengt ( bijlage 8).

  De andere ouder heeft dan 7 dagen om schriftelijk verzet aan te tekenen tegen de aanvraag van de kids-ID. Dit verzet moet gemotiveerd zijn. Dit wil zeggen dat het verzet dient gestaafd te worden door stukken (een vonnis, een PV waaruit blijkt dat er voordien reeds problemen waren, ...). De loutere mededeling van de andere ouder dat men niet wenst dat het kind op reis vertrekt, volstaat niet om de afgifte van de kids-ID te weigeren.

  Als één van beide ouders op basis van een rechterlijke beslissing exclusief het ouderlijk gezag uitoefent, dan kan enkel deze ouder, vergezeld van het kind, de kids-ID aanvragen.

 • Waar kan je als ouder terecht, als de andere ouder weigert jou de kids-ID van jouw kind te bezorgen?

  Een kids-ID is een identiteitsdocument dat aan het kind toebehoort. Het kind is titularis van het document. Net zoals andere officiële documenten dient de kids-ID in principe mee te verhuizen met het kind van de ene naar de andere ouder. De ouder die de kids-ID heeft aangevraagd heeft niet het recht om deze kids-ID achter te houden.

  Indien de ouder aan wie de kids-ID werd uitgereikt weigert om dit identiteitsdocument te bezorgen aan de andere ouder, kan de gemeente in geen geval een tweede kids-ID voor hetzelfde kind uitreiken. In voorkomend geval is het evenmin de taak van de gemeente om tussen te komen in de betwisting tussen de ouders. De gemeente kan dan ook enkel de ouders doorverwijzen naar een familiaal bemiddelaar of een ouderschapsbemiddelaar.

  Een bemiddelaar in familiezaken of een ouderschapsbemiddelaar kan ouders helpen om in het belang van het kind tot een oplossing te komen. Ondanks hun verschil in visie en mening zal de bemiddelaar ouders helpen elkaar als ouder te respecteren en naar het belang van het kind te kijken.

  Kiezen ouders niet voor bemiddeling of leidt praten met een bemiddelaar niet tot een oplossing, dan dient de tussenkomst van de rechter te worden gevraagd. In hoogdringende gevallen kan dit gebeuren via de kortgedingprocedure.

 • Hoe vind je een bemiddelaar in familiezaken?

  Voor contact met een familiaal bemiddelaar of ouderschapsbemiddelaar kunnen ouders terecht op:

  • www.bemiddeling-justitie.be van de federale bemiddelingscommissie. Met een zoekmonitor (klik op ‘De Bemiddelaar’) vind je de erkende familiebemiddelaars in de regio.

  • www.caw.be van de centra algemeen welzijnswerk. Je kan doorklikken naar het centrum algemeen welzijnswerk in de regio. Via het onthaal verwijst het centrum algemeen welzijnswerk je naar de bemiddelaar. Het nummer van het algemeen onthaal voor deze centra algemeen welzijnswerk is 078/150 300 of via onthaal@caw.be.

  • www.notaris.be van Koninklijke Federatie van het Belgische notariaat. Met de zoekmonitor vind je adressen van notarissen erkend als bemiddelaar.

  • www.advocaat.be van de Orde van de Vlaamse Balies. Met de zoekmonitor vind je adressen van advocaten erkend als bemiddelaar in familiezaken.

 • Gebruik bijlage 8: wat indien het adres van de niet-samenwonende ouder niet gekend is?

  Als het ondanks de opzoekingen niet mogelijk is om het adres van de ouder te vinden, zal het niet mogelijk zijn om bijlage 8 op te sturen.

 • Is de bijlage 8 verplicht?

  Nee, het gaat om een aanbevolen voorzorgsmaatregel.

Codes

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Waarvoor dienen de PIN-, PUK- en "Contact ouders"-codes, die via de post ontvangen worden voor de uitreiking van de kids-ID van mijn kind ?

  De PUK-code dient om de kaart te deblokkeren en te activeren.

  De PIN-code maakt het mogelijk om de kaart in elektronische applicaties of op het Internet te gebruiken.

  De code « Contact ouders » biedt de mogelijkheid om een telefoonlijst op te maken van personen die, bij gevaar voor het kind, gecontacteerd kunnen worden.

  Het opmaken van een telefoonlijst voor noodoproepen is facultatief. Als u deze lijst niet opmaakt, zal u de code "Contact ouders" niet nodig hebben.

 • Naar welk adres wordt de briefwisseling met de codes van de kids-ID van uw kind opgestuurd ?

  De firma die de documenten aanmaakt, stuurt de briefwisseling op naar het adres dat op het moment van de aanvraag van de Kids-ID als hoofdverblijfplaats van het kind geregistreerd staat in het Rijksregister. Elke briefwisseling bevat een code "contact ouders". In combinatie met het rijksregisternummer van het kind biedt die aan de ouders, indien ze dat wensen, de mogelijkheid om een lijst van telefoonnummers te bepalen waarnaar de oproepen naar het nr. 32(0)78 150 350 kunnen worden omgeleid.

  Als uw kind jonger dan 6 jaar is of u kiest niet voor de activering van het elektronische identiteitscertificaat voor uw kind van 6 jaar of ouder, zal de briefwisseling enkel de PUK-code (+ code "contact ouders") bevatten.

  Gaat u akkoord met de activering van het elektronische identiteitscertificaat en is uw kind 6 jaar of ouder, zal de briefwisseling een PUK-code en een PIN-code (+ code "contact ouders") bevatten.

  Deze briefwisseling bevat eveneens verscheidene raadgevingen en informatiegegevens, inzonderheid in geval van verlies of diefstal van het document.

 • Met wie moet ik contact opnemen als de brief met de codes van de Kids-ID mij niet werd bezorgd ?

  De burger moet zich tot zijn gemeentebestuur richten, die het nodige zal doen om de codes opnieuw aan te vragen. De levering aan de gemeente van de herdruk van de codes door de onderneming die de Kids-ID produceert, kan tot drie weken duren.

 • Wat indien de pin-/pukbrief naar de niet-aanvragende partij wordt gestuurd (gescheiden ouders)?

  De pin-/pukbrief wordt altijd aan het kind gericht. Het is de verantwoordelijkheid van elke ouder om deze ter beschikking van de andere ouder te stellen.

Certificaat en chip

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Certificaat : Kunnen de certificaten vanaf de leeftijd van 6 jaar uitdrukkelijk gevraagd worden? Formulier voorzien als de ouders geen certificaten willen?

  Het feit of de ouder al dan niet een authentificatiecertificaat heeft aangevraagd op het moment van de aanvraag wordt opgetekend op het aanvraagformulier van de Kids-ID, dat door de ouder ondertekend moet worden.

 • En wat loskomende chips betreft, wat moeten wij doen?

  Zelfde procedure als in gelijkaardige gevallen bij de eID.

 • Is rekeying mogelijk voor Kids-ID’s?

  Ja, maar enkel vanaf zes jaar.

Hallo ouders

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Wat moet ik doen als ik een kind vind dat duidelijk in gevaar is of verdwaald is? Wat moet ik doen om zijn ouders of naasten te verwittigen ?

  Als u een kind aantreft dat in de problemen zit, dan kunt u in een mum van tijd zijn ouders of naasten waarschuwen. Zij – én het kind natuurlijk – zullen u daar bijzonder dankbaar voor zijn.

  Op de achterkant van de kids-ID staat een noodnummer met een korte verklarende tekst in het Nederlands of Frans, en in het Engels:

  In geval van nood / In case of emergency +32 (0)78 150 350 Neem contact op met de ouders van het kind of met een vertrouwenspersoon via het bovenvermelde telefoonnummer, of wend u tot het dichtstbijzijnde politiebureau (in België: tel.101). Please contact the parents or a trusted representative at the above-mentioned number, or contact the nearest police station (in Belgium: tel. 101).

  De procedure gaat als volgt:

  1. Als u een kind in nood aantreft, belt u naar het nummer +32 (0)78 150 350. U belandt bij een noodcentrale.
  2. U kiest uw taal en de menu-optie "Een vertrouwenspersoon van het kind contacteren".
  3. U geeft het Rijksregisternummer van het kind in dat op de kids-ID staat.
  4. U wordt doorgeschakeld naar het eerste telefoonnummer dat de ouders van het kind instelden.
  5. Geen antwoord? Dan wordt u doorgeschakeld naar het volgende nummer van de telefooncascade. Als ook daar niemand opneemt, dan gaat u naar het derde telefoonnummer, enzovoort. De ouders kunnen tot 7 hulpnummers instellen.

  Als u finaal niemand kunt bereiken, dan wordt u doorgeschakeld naar Child Focus. Ook als de ouders van het kind geen telefoonlijst geactiveerd hebben, wordt u onmiddellijk verbonden met Child Focus.

 • Hoe kunnen ouders de telefooncascade instellen ?

  U bent niet verplicht om telefoonnummers in te stellen voor als uw kind in nood is. Als u daar wel voor kiest, dan moet u het systeem eerst zelf activeren. Dat gaat als volgt:

  Als u een Kids-ID voor uw kind aanvraagt, ontvangt u via de post een envelop met codes: een PUK-code, soms een PIN-code en een code "contact ouders".

  Met uw code "contact ouders" kunt u zich registreren op www.halloouders.be of via 078 150 350. U hebt daarvoor ook het Rijksregisternummer van uw kind nodig.

  Vervolgens kunt u tot 7 nummers instellen van uzelf of van andere vertrouwenspersonen. In noodgevallen worden de verschillende telefoonnummers opgebeld in de volgorde van uw lijst. Bepaal dus de volgorde in functie van de verwantschap, maar ook van de (vermoedelijke) bereikbaarheid van de personen in kwestie.

  Op elk moment kunt u, met dezelfde code, de lijst met telefoonnummers aanpassen of de dienst annuleren.

  De code "contact ouders" en de telefoonlijst blijven actief, ook als de Kids-ID geannuleerd wordt of vervalt. Dus ook na de twaalfde verjaardag van uw kind kan het noodnummer gebruikt worden. Alleen als een nieuwe kaart aangevraagd wordt voor hetzelfde kind, wordt een nieuwe code opgestuurd. In dat geval vervallen de vorige code en lijst.

 • Met wie kan ik contact opnemen als ik moeilijkheden ondervind om de code "contact ouders" te gebruiken en om de telefooncascade in te stellen ?

  Voor elke vraag over de werking van het unieke nummer:

  SERVICE DESK BOSA
  Contact via https://eid.belgium.be/nl/contact.

 • Met "hallo ouders": informatie wat de codes betreft die gegeven werden aan de ouders: kunnen de gemeenten ze opnieuw aanvragen?

  Ja, de gemeenten kunnen een herdruk van de (puk-, pin- en contact met ouders-) codes aanvragen.

Reis naar het buitenland

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • In welke landen wordt de kids-ID als geldig identiteitsdocument beschouwd ?

  De kids-ID is een geldig reisdocument in alle landen van de Europese Unie.

  Toch volstaat de kids-ID alleen niet voor een minderjarige om naar het buitenland te reizen: het kind moet ook vergezeld zijn van een ouder of voogd, die zelf ook dient te beschikken over een geldig identiteitsstuk.

  Om te reizen in de landen waar de kids-ID niet erkend is, dient het kind over een paspoort te beschikken. Er wordt steeds aangeraden om u vóór elke reis naar het buitenland bij uw reisbureau of uw gemeente te laten informeren over de identiteitsbewijzen die in het bezochte land vereist zijn.

 • Wat indien een kind in het bezit van een Kids-ID 12 jaar wordt tijdens een reis naar het buitenland (overgang naar eID)?

  Sinds 31 maart 2014 blijft de Kids-ID geldig tot de vervaldatum, zelfs als het kind de volle leeftijd van twaalf jaar bereikt heeft en vanaf dat moment een gewone elektronische identiteitskaart voor Belgen zou kunnen aanvragen.

  Met deze nieuwe bepaling wil men vermijden dat de kinderen op een bepaald ogenblik niet meer over een geldig identiteitsdocument beschikken, wat problemen kan veroorzaken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het elektronisch identiteitsdocument van een kind vervalt net vóór de twaalfde verjaardag van het kind, terwijl het met zijn/haar ouders op reis is. Op de dag van vertrek is het kind nog te jong om een elektronische identiteitskaart voor volwassenen te krijgen, aangezien die slechts afgeleverd kan worden vanaf de volle leeftijd van twaalf jaar. Bovendien vraagt een aantal landen dat het identiteitsdocument, bij binnenkomst, nog gedurende 3 tot 6 maanden geldig is.

 • Wat kan ondernomen worden indien een kind op reis gaat met een niet-samenwonende ouder terwijl de kaart zich bevindt bij de andere ouder en deze de kaart niet wil overhandigen?

  De gemeente kan niet veel beginnen; het identiteitsdocument moet het kind volgen.

  Het dient vermeld te worden dat, hoewel dit identiteitsdocument wordt afgeleverd aan de persoon (personen) die het ouderlijke gezag over het kind uitoefent (uitoefenen), het kind de titularis van het identiteitsdocument is. De ouders kunnen enkel dit document vragen en het bijhouden. Dat impliceert dus dat het identiteitsdocument zich bij het kind moet bevinden tijdens een tijdelijk verblijf bij de andere ouder dan deze aan wie het identiteitsdocument werd afgegeven. Als deze laatste weigert om het identiteitsdocument te geven aan de ouder bij wie het kind tijdelijk verblijft, kan de gemeente geen tweede identiteitsdocument voor hetzelfde kind afgeven aan de tweede ouder.

Verlies, diefstal en vernietiging

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Wat te doen bij verlies of diefstal van de kids-ID ?

  1. Geef onmiddellijk de diefstal, het verlies of de vernietiging van de Kids-ID van uw kind aan op het DOCSTOP-oproepnummer 00 800 2123 2123 (gratis bereikbaar in België) en dit 24u/24 7d/7.

   In het buitenland dient u naar hetzelfde nummer te bellen, maar dient u het kengetal 00 te vervangen door het internationale kengetal dat gebruikt wordt in het land vanwaar u belt. Indien het nummer niet bereikbaar is, dient het volgende oproepnummer gevormd te worden: +322 518 2123 (betalend maar overal bereikbaar nummer).

   De aangifte in DOC STOP van het verlies, de diefstal of de vernietiging van een Kids-ID heeft de onmiddellijke en definitieve intrekking van de elektronische functies (certificaten) tot gevolg, teneinde elk misbruik van het verloren, gestolen of vernietigde document te vermijden. DOC STOP vraagt onmiddellijk de annulatie van de Kids-ID aan de gemeente. Het document is dan waardeloos, zelfs indien het nadien teruggevonden wordt.

  2. Begeef u vervolgens tijdens de openingsuren naar de gemeente waar het kind ingeschreven is om een bijlage 6 “Bewijs van vervanging of aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van het elektronisch identiteitsdocument voor een Belgisch kind (KIDS-ID)" in te vullen. In geval van diefstal kan u eveneens klacht neerleggen bij de politie.

  3. Indien u een nieuw geldig elektronisch identiteitsdocument wenst voor het betrokken kind, kan er een nieuwe documentaanvraag gedaan worden op het moment van de overhandiging van bijlage 6 door de gemeente waar het kind ingeschreven is.

 • Wat gebeurt er als het kind zijn Kids-ID verliest en de volgende dag of de dag zelf op reis moet vertrekken?

  In deze uitzonderlijke omstandigheden waarin men de Kids-ID verliest of de Kids-ID gestolen wordt op de dag voordat men naar het buitenland vertrekt of op de dag zelf van het vertrek, en nadat men zich naar zijn gemeentebestuur begeven heeft om het formulier “aanvraag voorlopig identiteitsbewijs” te verkrijgen (zie onderrichtingen via de volgende link: https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/voorlopig/onderrichtingen/Voorlopige-identiteitsdocumenten.pdf), is het mogelijk om, op afspraak, een voorlopig identiteitsbewijs te verkrijgen (dat 2 maanden geldig is), enkel bij de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel (Park Atrium – Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel – Tel.: 02 518 21 39 – Werkdagen van maandag tot vrijdag van 9u-12u en 14u-16u).

  Dit document wordt afgeleverd volgens de volgende beperkende voorwaarden:

  • de onmogelijkheid om binnen de termijn een nieuwe Kids-ID te verkrijgen via de spoedprocedures;
  • de onmogelijkheid om binnen de termijn een paspoort te verkrijgen via de spoedprocedure;
  • de verloren of gestolen Kids-ID moet nog geldig zijn (lopende geldigheidsdatum voor een minimumperiode van 1 maand).
 • Is de ouder verplicht om een nieuw Kids-ID aan te vragen na verlies of diefstal?

  Nee, het document is op dit moment niet verplicht.

 • Waarom geen aangifte van verlies bij de politie doen?

  Omdat de Kids-ID geen verplicht document is… dus als een kind zijn kaart verlies op een dag waarop de gemeente gesloten is, kan het wachten tot de volgende werkdag om het verlies aan te geven. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 oktober 2006 betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de twaalf jaar, bepaalt dat in geval van verlies, diefstal of vernietiging van het elektronisch identiteitsdocument, de persoon (personen) die het ouderlijke gezag over een Belgisch kind onder de twaalf jaar uitoefent (uitoefenen) ertoe gehouden is om hiervan zo snel mogelijk aangifte te doen bij het gemeentebestuur van hun hoofdverblijfplaats, of, als dat niet mogelijk is, bij de Helpdesk bedoeld in artikel 6ter van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten. De aangifte bij de Helpdesk neemt niet weg dat eveneens een aangifte bij de gemeente gedaan moet worden. In geval van diefstal wordt echter aangewezen om klacht in te dienen bij de politie.

 • Wat doen bij diefstal of verlies van de kids-ID in het buitenland?

  1. Meld de diefstal, het verlies of de vernietiging van de kids-ID van uw kind onmiddellijk via het telefoonnummer DOCSTOP 00 800 2123 2123 (gratis bereikbaar overal ter wereld), 24u/24, 7d/7. Indien dit nummer onbereikbaar lijkt, dient het volgende telefoonnummer te worden gebeld: +32 2 518 2123 (betalend nummer, maar overal bereikbaar).
  2. Geef de diefstal, het verlies of de vernietiging van de Kids-ID aan bij de lokale politie.
  3. Begeef u met het attest van de lokale politie naar de diplomatieke post om er een voorlopig paspoort aan te vragen. Hiervoor ondertekent u een formulier waarin u toestemming geeft voor de “onmiddellijke” nietigverklaring van de Kids-ID.

Spoedprocedure

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Bestaat er een spoedprocedure voor de Kids-ID?

  Ja, er bestaat een dringende procedure voor de Kids-ID.

  Deze dringende procedure kan zeer nuttig zijn in geval van verlies of diefstal van de Kids-ID van het kind bij het naderen van een reis naar een Europees land of een ander land dat de Kids-ID aanvaardt als reisdocument.

  Via de dringende procedure kan de burger die de aanvraag voor een Kids-ID voor zijn/haar kind bij de gemeente indient vóór 15u, een nieuwe Kids-ID krijgen op de eerste werkdag (zeer dringende procedure) na de aanvraag.

  Overeenkomstig het ministerieel besluit van 28 oktober 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (Kids-ID) en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, wordt het bedrag van de vergoedingen betreffende de dringende procedure, op 1 januari van elk jaar automatisch herzien, vanaf 1 januari 2014.

  Deze bedragen worden jaarlijks per omzendbrief aan de gemeenten meegedeeld.

  De huidige tarieven betreffende de dringende procedure voor de identiteitsdocumenten kunnen geraadpleegd worden op onze internetsite onder de rubriek "Tarieven".

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst