U bent hier :  Rijksregister »Documentatie

Documentatie

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

1. Historiek: van de bevolkingsregisters naar een Rijksregister van de natuurlijke personen

De bevolkingsregisters omvatten een strikte vorm van registratie van de bevolking die werd ingesteld vanaf de 19de eeuw, na de uitvoering in 1846 van de eerste algemene volkstelling van het Rijk.

Het systeem was oorspronkelijk bedoeld om de eerste wetenschappelijke tellingen van de bevolking te vergemakkelijken. Dit hield in dat in iedere gemeente bevolkingsregisters moesten worden gehouden waarin de voornaamste identificatiegegevens werden opgenomen van de ingeschreven personen; het criterium voor inschrijving was de hoofdverblijfplaats in de gemeente.

Doorheen de tijd groeiden deze registers uit tot de basis van tal van administratieve acties uitgaande van de gemeente (opstellen van de kiezerslijsten, evaluatie van de lokale noden, sociale hulp, instructies voor de verschillende administratieve procedures, heffen van lokale belastingen) of van de overheden en instellingen op de verschillende beleidsniveaus.

Als gevolg van de geleidelijke informatisering van de administratieve bestanden en van een betere organisatie voor de bijwerking van deze bestanden werd eind jaren zestig (in 1968) een Rijksregister van de natuurlijke personen opgestart binnen het departement Openbaar Ambt. In dit register werden de identificatie- en adresgegevens opgenomen van de personen die waren ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters, evenals in de consulaire registers voor de Belgen in het buitenland die zich hadden laten registreren in een diplomatieke of consulaire post.

Vijftien jaar later verkreeg het Rijksregister een wettelijke basis door de goedkeuring van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

2. Opdrachten van het Rijksregister

2.1. Definitie

Artikel 1 van de wet van 8 augustus 1983 stelt het Rijksregister voor als: "(…) een systeem van informatieverwerking dat, overeenkomstig de bepalingen van deze wet, instaat voor de opneming, de memorisatie en de mededeling van informatie betreffende de identificatie van natuurlijke personen.".

2.2. Wettelijke opdrachten (artikel 1, §2)

"Het Rijksregister stelt een nationaal bestand ter beschikking van de overheden, de instellingen en de personen bedoeld in artikel 5 door:

  1. de uitwisseling van informatiegegevens tussen administraties te vergemakkelijken;
  2. de automatische bijwerkingen van de bestanden van de openbare sector wat betreft de algemene gegevens over de burgers mogelijk te maken, voor zover de wet, het decreet of de ordonnantie het toelaten;
  3. het gemeentelijk beheer over de bevolkingsregisters te rationaliseren;
  4. sommige administratieve formaliteiten die geëist worden van de burgers te vergemakkelijken."
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst