U bent hier :  Rijksregister » FAQ »Meer technische informatie : IT, autogeneratie, wijzigingen,…

Meer technische informatie : IT, autogeneratie, wijzigingen,…

 • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Toon alle antwoorden
Verberg alle antwoorden
 • Wat is een IT (informatietype)?

  Zodra men in contact komt met de materie van het Rijksregister van de natuurlijke personen, zal er snel sprake zijn van "informatietypes" of, in het kort, van "IT".

  De informatietypes, die voortkomen uit de administratieve praktijk van het bijhouden van de bevolkingsregisters en het Rijksregister van de natuurlijke personen, zijn de verschillende elementen of gegevens die deel uitmaken van de wettelijke informatiegegevens (evenals de andere informatie die is opgeslagen in de bevolkingsregisters).

  Het wettelijke informatiegegeven over de naam en voornamen bestaat bijvoorbeeld niet alleen uit achternaam en voornaam, maar ook, in voorkomend geval, uit de adellijke titel en/of het pseudoniem, alsook de informatie over de mogelijke wijziging van de naam, achternaam of adellijke titel. Deze verschillende elementen vormen zo vier informatietypes in verband met het wettelijke informatiegegeven over de naam en voornamen.

  Elk informatietype komt overeen met een code (u vindt hieronder een tabel met alle IT in verband met de verschillende wettelijke informatiegegevens).

  De verschillende informatietypes die bij elk wettelijk informatiegegeven horen, werden vastgelegd in een koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

  Zo moet, telkens wanneer een nieuw wettelijk informatiegegeven wordt gecreëerd, bijvoorbeeld het14e informatiegegeven over de verblijfssituatie voor vreemdelingen, en toegevoegd wordt aan de lijst van juridische informatie bedoeld in artikel 3, paragraaf 1, van de organieke wet van 8 augustus 1983 van het Rijksregister van de natuurlijke personen, dit koninklijk besluit van 8 januari 2006 ook worden aangepast om de IT die dit nieuwe informatiegegeven samenstellen, vast te leggen.

  Hetzelfde geldt als een nieuw IT wordt verbonden met een bestaand wettelijk informatiegegeven (bijvoorbeeld de informatie over meervoudige nationaliteit, namelijk IT 032, verbonden met de wettelijke informatie over nationaliteit). Ook in dit geval moet het koninklijk besluit over de informatietypes aangepast worden.

  Wanneer een overheid of instantie toegang wil tot de wettelijke informatiegegevens in het Rijksregister van de natuurlijke personen, zal het Rijksregister controleren of deze informatie nuttig en noodzakelijk is ten opzichte van het nagestreefde doel, maar ook of de toegang tot al de informatietypes nodig is (voor meer informatie over aanvragen tot toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, wordt verwezen naar het 3e deel van de "Vragen en antwoorden").

  1° naam en voornamen

  010

  Familienaam en voornamen

  011

  Pseudoniem

  012

  Adellijke titel

  013

  Wijziging van de naam, van de voornamen en van de adellijke titel

  2° geboorteplaats en -datum

  100

  Geboorteplaats en -datum

  101

  Aangegeven geboortedatum door vreemdelingen

  3° geslacht

  000

  Geslacht (geïntegreerd in het identificatienummer)

  (002)

  Referentiedossier (van het geannuleerde dossier in het geval van bijvoorbeeld een annulering ten gevolge van een fout in geslacht of geboortedatum) – niet meegedeeld

   

  004

  Geslachtsverandering – niet meegedeeld

  4° nationaliteit

  031

  Nationaliteit

  032

  Meervoudige nationaliteit

  5° hoofdverblijfplaats

  001

  Gemeente van verblijf

  003

  Bepaling van de hoofdverblijfplaats

  005

  Aangifte van aanvraag tot inschrijving

  018

  Aangifte van adres in het buitenland

  019

  Aangifte van adreswijziging

  020

  Adres

  022

  Verblijfplaats in het buitenland

  023

  Postadres

  024

  Referentieadres

  026

  Tijdelijke afwezigheid

  027

  Wettelijke woonplaats

  252

  Niet mededeelbaar adres

  6° plaats en datum van overlijden

  150

  Overlijden

  151

  Afwezigheid

  7° beroep

  070

  Beroep

  8° burgerlijke staat

  120

  Burgerlijke staat

  9° samenstelling van het gezin

  140

  Referentiepersoon van het gezin

  141

  Gezinslid

  10° vermelding van het register

  210

  Register van inschrijving

  11° administratieve toestand

  200

  Nummer van de Dienst Vreemdelingenzaken

  205

  Hoedanigheid van de persoon

  206

  Administratieve toestand

  207

  Verplichte plaats van inschrijving

  208

  Voorlopig inschrijvingsnummer

  211

  Identiteitsdocument

  212

  Gekozen woonplaats

  213

  Andere naam of pseudoniem

  214

  Aangegeven adres

  12° identiteits- en handtekeningscertificaat

  180

  Identiteits- en handtekenignscertificaat

  13° wettelijke samenwoning

  123

  Wettelijke samenwoning

  14° verblijfstoestand van vreemdelingen

  195

  Identiteitsbewijs

  197

  Beroepskaart voor zelfstandige

  198

  Arbeidskaart

  202

  Reden van het verblijf en desgevallend het identificatienummer van de persoon die het recht op familiehereniging opent

  Als u meer informatie wenst over elk van de informatietypes (inhoud, structuur…) wordt u verzocht de "Algemene onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens in het Rijksregister van de natuurlijke personen" te raadplegen op volgende website:

  https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/reglementering/onderrichtingen/

 • Wat zijn “signalitieke gegevens”?

  Het begrip "signalitieke gegevens" verscheen voor het eerst in de materie over het Rijksregister van de natuurlijke personen in 2004, in een advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over een verzoek van de "ordre des barraux" om toegang te krijgen tot de gegevens van de in het wachtregister ingeschreven personen.

  Zo werden, bij de aanmaak van het wachtregister door de wet van 24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend, twee nieuwe informatiegegevens toegevoegd aan deze die reeds opgenomen waren in het Rijksregister van de natuurlijke personen: enerzijds, de vermelding van het register waarin een persoon is ingeschreven (het gaat om het 10e wettelijke informatiegegeven), wat in werkelijkheid overeenkomt met het statuut van inschrijving, en, anderzijds, het informatiegegeven over de administratieve toestand van asielzoekers (het gaat om het 11e wettelijke informatiegegeven).

  Behalve de informatiegegevens die al aanwezig zijn in het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister, neemt het wachtregister dus ook gegevens op over de bijzondere administratieve toestand van wie asielzoeker is.

  Gezien de relatief gevoelige informatie met betrekking tot asielzoekers, heeft de wetgever besloten om de toegang tot de informatie met betrekking tot de personen in het wachtregister te beperken: alleen de overheden die op een of andere manier moeten tussenkomen in de procedure van toekenning of weigering van het statuut van vluchteling of die sociale hulp toekennen aan of controle uitoefenen over asielzoekers, en die bij name aangehaald worden in de wet van 8 augustus 1983, kunnen toegang krijgen tot de gegevens over de personen die ingeschreven zijn in het wachtregister.

  Zo werd het wachtregister gedurende een aantal jaren, met name op basis van het voorbereidende werk voor de goedkeuring van de wet van 24 mei 1999 door de administratieve praktijk beschouwd als een apart bestand binnen het Rijksregister van de natuurlijke personen waarvoor uitdrukkelijke toestemming door de wet nodig was om toegang te krijgen tot de gegevens erin.

  In zijn advies nr. 16/2004 van 25 november 2004 heeft de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn mening echter herzien en maakte deze een onderscheid tussen de zogenaamd "signalitieke" informatiegegevens, d.w.z. gemeenschappelijk voor alle personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen (naam, voornamen, geboortedatum…) en deze die meer specifiek gingen over het feit dat men ingeschreven was in het wachtregister.

  Naar aanleiding van deze verandering in de rechtspraak van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal elke instantie die gemachtigd is om toegang te krijgen tot alle/enkele informatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen zonder onderscheid toegang kunnen krijgen tot de gegevens over de Belgen en vreemdelingen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters alsook tot deze over de personen die ingeschreven zijn in het wachtregister.

  De zogenaamde "signalitieke" gegevens, die gemeenschappelijk zijn voor alle personen in het Rijksregister van de natuurlijke personen, met inbegrip van deze die opgenomen zijn in het wachtregister, zijn dus de volgende (zie artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983):

  • de naam en voornamen,
  • de geboorteplaats en –datum,
  • het geslacht,
  • de nationaliteit,
  • de hoofdverblijfplaats,
  • de plaats en datum van het overlijden, of, in het geval van een verklaring van afwezigheid, de datum van de overschrijving van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid,
  • het beroep,
  • de burgerlijke staat,
  • de samenstelling van het gezin,
  • de vermelding van het register waarin de betrokken persoon is ingeschreven,
  • de administratieve toestand van de in artikel 2, eerste lid, 3°, bedoelde personen, met name de asielzoekers,
  • in voorkomend geval, het bestaan van het identiteits- en handtekeningscertificaat,
  • de wettelijke samenwoning,
  • de verblijfstoestand voor de vreemdelingen.

  Man moet echter uitdrukkelijk gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot volgende gegevens:

  • de vermelding van het register waarin een persoon ingeschreven is,
  • de administratieve toestand van asielzoekers alsook van hun familieleden.

  Om volledig te zijn moet erop gewezen worden dat de informatiegegevens verbonden aan de adminsitartieve toestand van de asielzoekers bepaald worden in het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren.

 • Wat is autogeneratie?

  Wat het Rijksregister van de natuurlijke personen en, meer in het bijzonder, de werking ervan betreft, wordt met de term « autogeneratie » de situatie bedoeld waarbij de wijziging van een informatiegegeven van het elektronische dossier van een persoon invloed heeft op een of meerdere andere dossiers.

  Wanneer een gehuwde man sterft, gebeurt er dus een autogeneratie door de aanduiding van weduwe bij zijn echtgenote.

  Een ander voorbeeld: indien een verbetering of wijziging van de naam van een getrouwde persoon plaatsvindt, zal deze wijziging automatisch doorgevoerd worden in de verbonden dossiers, met name dat van de echtgeno(o)t(e) en de andere personen in het gezin.

 • Waarin bestaan de wijzigingen die aangebracht worden aan de gegevens die opgenomen zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen?

  Het Rijksregister van de natuurlijke personen slaat alle wijzigingen in de informatiegegevens op. Het valt immers onder de taken van het Rijksregister van de natuurlijke personen om aan deze verplichting van opslag te voldoen.

  In het Rijksregister van de natuurlijke personen worden bijvoorbeeld alle vroegere adressen van een persoon opgenomen. Hetzelfde geldt voor de burgerlijke staat (huwelijk, echtscheiding, samenwonen, ...).

  Deze informatie is uiteraard zeer persoonlijk en maakt deel uit van de persoonlijke levenssfeer. Daarom moet men uitdrukkelijk worden gemachtigd om kennis te mogen nemen van deze veranderingen, en een rechtmatig belang kunnen aantonen.

  Uiteraard is de toegang tot de wijzigingen in de informatie over de verblijfplaats "het meest succesvol."

 • Wat is het identificatienummer?

  Voor elke persoon die vermeld wordt in het Rijksregister van de natuurlijke personen, wordt een elektronisch identificatiedossier aangemaakt, dat verbonden is met een uniek identificatiemiddel, namelijk het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen (voorheen aangeduid als "nationaal nummer"). Het identificatienummer is echt de sleutel tot informatie-uitwisseling.

  Het identificatienummer wordt toegekend aan een persoon tijdens de eerste registratie van de basisbevolkingsgegevens in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

  Dit nummer is uniek en permanent (tot het einde van het leven) en kan enkel worden gewijzigd onder bepaalde voorwaarden die specifiek zijn opgenomen in de reglementering (fout of verandering van geslacht, foute geboortedatum of in geval van onnodige verzameling van dezelfde persoon onder twee verschillende identiteiten).

  Opgelet! Voor het gebruik van het identificatienummer is een machtiging nodig. Wie dit principe niet naleeft, stelt zich bloot aan strafrechtelijke sancties.

  Zo is iedere burger vrij om het identificatienummer aan iedereen laten zien. Maar vanaf het moment dat "iedereen" overweegt een verwerking uit te voeren met dit identificatienummer, ook als dit vrijwillig werd gegeven door de houder ervan, is een machtiging van het Rijksregister vereist.

  Verzoeken om het identificatienummer te gebruiken, moeten worden voorgelegd aan de Privacycommissie volgens dezelfde procedure als voor verzoeken om toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen of mededeling. In dit verband wordt verwezen naar het 3e deel van de "Vragen en antwoorden".

 • Waarvoor staan de cijfers van dit identificatienummer?

  De samenstelling van het identificatienummer wordt bepaald door het Koninklijk Besluit van 3 april 1984 betreffende de samenstelling van het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen.

  Het identificatienummer bestaat uit 11 cijfers, verdeeld in drie groepen:

  • De eerste groep bestaat uit zes cijfers en bevat de geboortedatum (de eerste twee cijfers geven het geboortejaar aan, het derde en vierde de geboortemaand en het vijfde en zesde de geboortedag),
  • De tweede groep bestaat uit drie cijfers en wordt reeksnummer genoemd; deze groep komt oveeen met de rangorde van inschrijving van de betrokkene in de eerste groep en is dus afhankelijk van het aantal mensen dat geboren is op die dag en reeds in het Rijksregister van de natuurlijke personen is ingeschreven, waarbij een persoon van het vrouwelijk geslacht een even volgnummer en een persoon van het mannelijke geslacht een oneven serienummer krijgt,
  • De derde groep bestaat uit twee cijfers en wordt controlenummer genoemd. Dit aantal is het resultaat van een enigszins complexe berekening, omdat het wordt berekend op basis van de deling door 97 van het getal van negen cijfers gevormd door het naast elkaar plaatsen van de geboortedatum en het reeksnummer. De rest van de deling wordt afgetrokken van 97. Het resulterende verschil is het controlenummer. Voor de personen die geboren zijn vanaf 2000, gebeurt de berekening bovendien door de negen cijfers te laten voorafgaan door het cijfer 2.
 • Kan het gebeuren dat een fout wordt gemaakt bij de toekenning van een identificatienummer?

  Voor de toekenning van het identificatienummer, worden de informatiegegevens naam, voornamen, geboortedatum en geslacht van de nieuwe persoon vergeleken met de dossiers van de reeds in het Rijksregister van de natuurlijke personen ingeschreven personen.

  De toewijzing van een reeksnummer om het identificatienummer op te stellen, moet voorkomen dat hetzelfde nummer wordt toegewezen aan twee personen die op dezelfde dag zijn geboren en dezelfde achternaam en voornaam zouden hebben (dit is weliswaar uiterst zeldzaam).

  Niettemin kan een identificatienummer, bijvoorbeeld als gevolg van menselijke fouten, opgesteld worden op basis van een onjuiste geboortedatum of een fout in het geslacht van de houder. Dit nummer zal uiteraard worden geannuleerd.

  In uitzonderlijke gevallen kan het ook gebeuren dat de basisverzameling van identificatiegegevens bij vergissing twee keer wordt uitgevoerd voor dezelfde persoon. In dit geval wordt het identificatienummer met het hoogste reeksnummer geannuleerd.

 • Kan een identificatienummer opnieuw gebruikt worden?

  Nee.

  Een toegekend en/of geannuleerd nummer kan nooit opnieuw worden gebruikt. Dit is een fundamenteel beginsel voor de werking van het Rijksregister van de natuurlijke personen.

  Het identificatienummer is uniek. Het is werkelijk de manier waarop we geïdentificeerd worden, het behoort ons toe en stelt ons in staat om onze identiteit te bewijzen.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst