U bent hier :  Rijksregister » Reglementering »Wettelijke informatiegegevens

Wettelijke informatiegegevens

 • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

De informatiegegevens, die « wettelijke informatiegegevens » genoemd worden, zijn de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983, namelijk:

 1. De naam en voornamen;
 2. De geboorteplaats en -datum;
 3. Het geslacht;
 4. De nationaliteit;
 5. De hoofdverblijfplaats;
 6. De plaats en datum van het overlijden;
 7. [ Beroep ] - opgeheven bij de wet van 22 oktober 2015 (B.S. 30 november 2015);
 8. De burgerlijke staat;
 9. De samenstelling van het gezin;
  1. De naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder over de goederen of van de persoon van wie melding wordt gemaakt in de in artikel 1249, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde beslissing;
 10. De vermelding van het register waarin de personen ingeschreven zijn;
 11. De administratieve toestand van de in het wachtregister ingeschreven personen;
 12. In voorkomend geval, het bestaan van het identiteits- en handtekeningscertificaat;
 13. De wettelijke samenwoning;
 14. De verblijfstoestand voor de vreemdelingen;
 15. De vermelding van de ascendenten in de eerste graad;
 16. De vermelding van de afstammelingen in rechtstreekse, dalende lijn in de eerste graad;
 17. De akten en beslissingen betreffende de bekwaamheid van de meerderjarige en de onbekwaamheid van de minderjarige, alsook de vermelding van de vertegenwoordiger of van de persoon die de meerderjarige of de minderjarige bijstaat.

Deze verschillende informatiegegevens worden in werkelijkheid verder uitgewerkt. Zo bestaat het eerste informatiegegeven bijvoorbeeld niet alleen uit de naam en de voornamen, maar ook, in voorkomend geval, uit de adellijke titel en/of het pseudoniem.

Deze verschillende « onderdelen » van een wettelijk informatiegegeven worden « informatietypes » genoemd, of afgekort « IT ».

Deze verschillende, aan de wettelijke informatiegegevens verbonden « TI » werden opgesomd in het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, ondertussen aangevuld met de koninklijke besluiten van 22 januari 2007, 27 januari 2008, 9 mei 2008, 21 juli 2014 en 23 november 2014.

Bovendien worden alle wijzigingen aan de voormelde informatiegegevens geregistreerd in het Rijksregister van de natuurlijke personen. De memorisatie behoort immers tot één van de verplichte opdrachten van het Rijksregister. Men moet uitdrukkelijk de machtiging krijgen om op de hoogte te worden gebracht van die wijzigingen.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst